Phone Support- 070018908География и икономика - примерен вариант на МОН

Изтегли в pdf формат >>

Приложение № З

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1.    Географската наука изучава взаимодействието между:

А) природа - политическа организация - държавно управление

Б) природа - население (общество) - стопанство

В) природа - общество - туризъм

Г) селища - транспорт - държавно управление

 

2.   Коя от посочените групи природни ресурси се състои само от невъзобновими?

А) води, слънчева енергия, ветрова енергия

Б) нефт, въглища, мрамори

В) гипс, каменна сол, почви

Г) приливи и отливи, растителност и животни

 

3.   Кой от посочените природни ресурси е енергиен?

А) уранови руди

Б) каменна сол

В) манганови руди

Г)гипс

 

4.   При коя от картографските проекции се наблюдава най - голяма деформация на обектите между полярните окръжности и полюсите?

А) азимутална

Б)конусна

В) цилиндрична

Г) нито една от посочените

 

5.   В коя част на Земята живее над половината от населението й?

А) Австралия и Океания

Б) Западна и Централна Европа

В) Северна и Южна Америка

Г) Източна, Югоизточна и Южна Азия

 

6.   Коя от посочените организации НЕ е подорганизация на ООН?

А) НАТО

Б) ЮНЕСКО

В)ФАО

Г) Световна здравна организация

 

7.   Групата на кои държави включва само републики?

А) Полша, Гърция, Мароко

Б) Дания, Испания, Ирландия

В) Франция, Белгия, Швейцария

Г) Чехия, САЩ, Италия

 

8.   Мегалополисите са:

А) градове-държави

Б) пръснати селища

В) слети градски агломерации

Г) купни селища

 

9.   Кой от изброените отрасли се отнася към първичния сектор?

А) строителство

Б)земеделие

В) машиностроене

Г)туризъм

 

10. Кой от посочените фактори НЕ влияе върху развитието на туризма?

А) естествен прираст

Б) минерални води

В) природни забележителности

Г) исторически паметници

 

11. Коя от посочените европейски страни има най-гъста железопътна мрежа?

А) Белгия

Б) Чехия

В) Португалия

Г) Швеция

 

12. В коя от двойките „регион-страна" е допусната грешка?

А) Западноевропейски регион - Испания

Б) Северноамерикански регион - Аржентина

В) Африкански регион - ЮАР

Г) Източноазиатски регион - Република Корея

 

13. Кой от изброените ГКПП се намира на границата с Република Македония?

А) Калотина

Б) Кулата

В) Гюешево

Г) Капитан Андреево

 

14.  На кой планински връх се събират три държавни граници - българска, македонска и гръцка?

А) Вейката

Б) Руен

В) Тумба

Г) Китка

 

15.  Резултат от действието на кои екзогенни процеси са пещерите Съева дупка, Магурата, Орлова чука ?

А) абразионни

Б)дефлационни

В) глациални

Г) карстови

 

16. Кой от посочените басейни в България е въглищен?

А) Мадански

Б) Маришки

В) Медни рид

Г) Оброчище

 

17. В коя климатична област най-добре е проявен континенталният характер на климата в България?

А) умерено-континентална

Б) континентално-средиземноморска

В) преходно- континентална

Г) планинска

 

18. Монтана е разположена на река Огоста, а на коя река е разположен град Ловеч?

А) Янтра

Б) Росица

В) Вит

Г) Осъм

 

19. Кой от посочените почвени типове е азонален?

А)смолници

Б) планинско - ливадни

В) алувиално - ливадни

Г) канелени горски

 

20. За коя българска планина са характерни растенията тис, силивряк, орхидея?

А) Витоша

Б) Рила

В) Стара планина

Г)Родопи

 

21. В коя българска планина има запазени ледникови форми на релефа?

А) Витоша

Б) Стара планина

В) Огражден

Г) Пирин

 

22. Кои са основните елементи, формирали българския етнос?

А) българи, турци, роми

Б) траки, славяни, прабългари

В) българи, евреи, арменци

Г) добруджанци, македонци, шопи

 

23. Коя от посочените групи селища в България са следствие от гръцка колонизация?

А) Монтана, Силистра, Русе, Никопол

Б) Варна, Несебър, Созопол, Поморие

В) София, Пловдив, Ямбол, Стара Загора

Г) Котел, Копривщица, Троян, Тетевен

 

24. Най- голямата административно - териториална единица в България е:

А) община

Б) кметство

В) административен регион

Г) област

 

25. Кой от районите НЕ е специализиран в лозарството?

А) Бургаски

Б) Плевенски

В) Кюстендилски

Г) Видински

 

26. В коя от посочените групи градове всички са центрове на химическата промишленост?

А) Враца, Монтана, Кърджали

Б) Русе, Девня, Димитровград

В) Бургас, Варна, Смолян

Г) Перник, Кюстендил, Видин

 

27. Кой от посочените градове е специализиран в производството на стомана?

А) Панагюрище

Б) Девня

В) Пловдив

Г) Перник

 

28. Коя електроцентрала НЕ работи с местни суровини?

А) АЕЦ „Козлодуй"

Б) ТЕЦ „Бобовдол"

В) ВЕЦ „Белмекен"

Г) ТЕЦ „Марица-Изток 2"

 

29. Кой от посочените икономически региони разчита предимно на внос на електроенергия?

А) Северозападен

Б) Източен Тракийско-Родопски

В) Югозападен

Г) Северен Централен

 

30. За кое селище се отнася следното описание:

 

"Административен, транспортен и културно—просветен център на Лудогорието. Специализацията на града се определя от предприятията на хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, стъкларската, порцеланово-фаянсовата и фармацевтичната промишленост " ?

А) Търговище

Б) Добрич

В) Шумен

Г) Разград

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на страната, за която се отнася следната характеристика.

 

Простира се на два континента. Разполага с големи запаси на нефт, природен газ, въглища и желязна руда. Заема първо място в света по водни запаси и по запаси на дървесина."

 

32. В свитъка за свободните отговори напишете пропуснатото:

 

„В условията на пазарното стопанство се осъществява свободно движение на стоки, услуги, работна сила и …………………….. "

 

33. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на страната, която заема първо място в света по производство на кафе.

 

34. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на природногеографската област, за която се отнася следното описание:

 

"Разположена е южно от Мизийската плоча. В миналото е била дълбоководен басейн с продължителна седиментационна дейност в източните части и с прояви на активен магматизъм в западните. Полезните изкопаеми са със седиментен и магматичен произход. Преобладават гънковите структури. В съвременния релеф има две ясно изразени морфографски единици."

 

35. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на дунавския град в България, който е разположен по пътя на транспортен коридор № 9 и край него има свободна икономическа зона.

 

36. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на водния басейн, който влияе най-силно върху климата на България.

 

На практическите задачи 37. и 38. вкл. отговорете в свитъка за свободните отговори!

 

37. Практическа задача по география на света

В свитъка за свободните отговори срещу номера от 6 до 15 вкл. напишете името на съответната държава членка на Европейския съюз.

 

38. Практическа задача по география на България

 

На картосхемата на България са допуснати 15 (петнадесет) грешки в наименованията на географски обекти. В свитъка за свободните отговори запишете грешните наименования и срещу всяко от тях нанесете верните отговори.

 

 

Писмената разработка напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място!

 

Повърхностни води на България

 

А) Значение

 

Б) Фактори за формиране и особености

 

В) Реки

         отточни области

         главен вододел

         режим

 

Г) Езера:

         генетични особености

         географско разпространение

 

Д) Опазване на повърхностните води и проблеми