Phone Support- 070018908Биология - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. март, 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

ТЕСТ ЗА ДЗИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Петър Димитров Гогов, учител в ЧНЕГ "Веда", гр. София

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

1. Приспособяването на организмите към средата на живот означаваме като:

А) хомеостаза

+Б) адаптация

В) мутация

Г) паралелизъм

 

2. Кой от изброените термини включва останалите?

А) индивид

Б) екосистема

+В) биосфера

Г) популация

 

3. В едно блато „популация " представляват всички:

А)земноводни

Б) гръбначни животни

+В) индивиди от вида зелена жаба

Г) възрастни, полово зрели индивиди от вида зелена жаба

 

4. На диаграмата е представен половия състав на 4 популации.

Коя от представените на диаграмата популации е на моногамен вид?

 

А)        Б)        +В)     Г)

 

5. Последователната смяна на видове при развитието на биоценозата наричаме:

+А) сукцесия

Б) климакс

В) консорция

Г) синузия

 

6. Общо свойство на скорбялата и гликогена е, че са:

А) изградени от глюкоза и фруктоза

+Б) полимери на глюкозата

В) характерни молекули за растителната клетка

Г) водоразтворими и имат сладък вкус

 

7. Кое от изброените твърдения е вярно за ензимите?

А) Участват в реакцията еднократно, след което се разрушават.

Б) Активността им не се влияе от температурата и от рН на средата.

+В) Каталитичната им активност може да се регулира.

Г) Ензими са белтъците, нуклеиновите киселини и някои липиди.

 

8. За коя от изброените мембрани се отнася твърдението: съдържа хлорофил и електроннотранспортни вериги ?

А) клетъчна мембрана на растителна клетка

Б) външна митохондриална мембрана

В) вътрешна мембрана на хлоропласта

+Г) тилакоидна мембрана

 

9.  Изброени са двойки думи. В коя от двойките НЯМА смислова връзка?

А) вирус - бактериофаг

Б) прокариотна клетка - бактерия

В) белтъци - ензими

+Г) ДНК-лизозоми

 

10. Коя от изобразените структури е вирус?

 

11. Прокариотните и еукариотните клетки си приличат по наличието на:

А) митохондрии

Б) лизозоми

+В) рибозоми

Г) ендоплазмена мрежа

 

12. Миофибрилите са специфични органели в:
А) нервни клетки

+Б) мускулни клетки

В) костни клетки

Г) бактерии

 

13. Ядрото е структура, характерна за:

А) вирусите

Б) бактериофагите

В) прокариотните клетки

+Г) еукариотните клетки

 

14. Поредицата от последователно свързани биохимични реакции в клетката наричаме:

А) дихателна верига

Б) електронно транспортна верига

+В) метаболитна верига

Г) хранителна верига

 

15. Уравнението:

най-общо отразява процеса:

А) гликолиза

Б) ферментация

+В) фотосинтеза

Г) клетъчно дишане

 

16. Биохимичните реакции от Цикъла на Кребс и Цикъла на Калвин са:

А) окислителни

Б) редукционни

В) екзотермични

+Г) ензимни

 

17. Кое от твърденията е вярно за интерфаза?

+А) Извършва се удвояване на ДНК молекулите.

Б) Хромозомите максимално се спирализират.

В) Образува се делителното вретено.

Г) Клетката се прищъпва в екваториалната област.

 

18. Кои от индивидите, представени на схемата имат еднакъв фенотип и генотип?

А)1 и 2

+Б) 2 и З

В)1,2и3

Г) 2, 3 и 4

 

19. Колко сперматозоиди ще се образуват при сперматоенезата от 4 родоначални (телесни) клетки?

А) 4

Б) 8

В) 12

+Г)16

 

20. Гаметогенезата и оплождането са етапи на:

А) безполовото размножаване

Б) вегетативното размножаване

+В) половото размножаване

Г)  размножаването чрез спори

 

21. Бластулата и гаструлата си приличат по това, че са:

А) изградени от един пласт клетки

Б) изградени от два пласт клетки

+В) етапи на зародишното развитие

Г) стадии на сперматогенезата

 

22. Към кой тип изменчивост се отнася почерняването на кожата при човека под влияние на слънчевите лъчи?

А) мутационна изменчивост

+Б) модификационна изменчивост

В) комбинативна изменчивост

Г) генотипна изменчивост

 

23. Опашните прешлени при човека са:

А) пример за аналогия на органи

Б) хомологни органи

В) палеонтологично доказателство за еволюцията на човека

+Г) доказателство за родствените връзки на човека и бозайниците

 

24. Фосилите са:

А) поредица от видове, живели през различни геологични епохи

Б) недоразвити органи, които не изпълняват конкретна функция

+В) останки от някога живели организми, запазили се в скалите

Г) пример за аналогии органи

 

25. Еволюционните процеси, който водят до промяна на генетичния състав на популациите и до образуване на нови видове наричаме:

+А) микроеволюция

Б) макроеволюция

В) биологичен прогрес

Г) биологичен регрес

 

26. За захарозата е вярно, че:

1)     е пентоза

2)    е дизахарид

3)    има сладък вкус

4)    се разтваря във вода

 

А)1и2               Б) 1, 2 и З        В) 1, 2 и З          +Г) 2, З и 4

 

27. Биополимери са:

1)ДНКирРНК

2) тРНК и белтък

3) гликоген и скорбяла

4)  глицерол и глюкоза

 

А) 1 и 2          +Б) 1, 2 и З        В) 2, 3 и 4        Г) 2, 3 и 4

 

28. Ензимни свойства проявяват:

1)  полизахаридите

2)  белтъците

3)  ДНК

4)  РНК

 

А) 1 и 2                     Б) 1 и З          В) 2 и З          +Г) 2 и 4

 

29. Кои от изброените заболявания се причиняват от вируси?

1)   СПИН

2)   грип

3)   туберкулоза

4)   едра шарка

 

А) 1 и 2                     Б) 2 и З          +В) 1, 2 и 4    Г) 1, 3 и 4

 

30. За нуклеиновите киселини е вярно, че са:

1)   двавида-ДНК и РНК

2)   полимери

3)   изградени от нуклеотиди

4)   кръгови молекули

 

А) 1 и 2     +Б) 1, 2 и З        В) 1, 3 и 4      Г) 2, 3 и 4

 

31. Митотичният цикъл на една клетка се състои от:

1)    интерфаза

2)    митоза

3)    клетъчно диференциране

4)    клетъчна специализация

 

+А) 1 и 2         Б) 1 и З          В) 1, 2 и 4        Г) 2, З и 4

 

32. За протичане на един анаболитен процес са необходими:

 

1)    изходни вещества

2)    ензими

3)    енергия

4)    кислород

 

А) 1 и 2              Б) 2 и З          +В) 1, 2 и З          Г) 1, 3 и 4

 

33. В кои от изброените органи има клетки, които се делят чрез мейоза?

1)   яйчници

2)   маточни тръби

3)   семенници

4)   надсеменници

 

+А) 1 и 3               Б) 2 и 4               В) 1, 3 и 4       Г) 1, 2 и 4

 

34. Кои от изброените твърдения са верни за вида!

1)   Съвкупност от популации на вида.

2)   Популациите на вида населяват определен ареал.

3)   Индивидите притежават сходни морфо-физиологични особености.

4)   Индивидите се кръстосват свободно помежду си и дават плодовито потомство.

 

А) 1 и 2                     Б) 1, 2 и З       В) 1, 3 и 4      +Г) 1, 2, 3 и 4

 

35. Кои от изброените събития представляват ароморфози?

1)   Поява на многоклетъчност.

2)   Поява на еукариотните организми.

3)   Поява на покровителствена окраска

4)   Сплескване на телата на придънните риби.

 

+А) 1 и 2       Б) 1, 2 и З      В) 1, 3 и 4      Г) 1, 2, 3 и 4

 

ЧАСТ ВТОРА

 

36. Верни ли са твърденията?

(Отговорете с „ДА " или „НЕ" на обозначените места)

А) Популациите са групировки, чрез които видът съществува в природата.

Отговор: Да.

Б) Демографската структура на популацията се характеризира с разпределението на индивидите върху територията на популацията.

Отговор: Не.

В) Екологичната пирамида е начин за графично представяна на хранителните взаимоотношения в биоценозата.

Отговор: Да.

Г) Съвкупността от биоценозата и биотопа наричаме екосистема.

Отговор: Да.

Д) Равновесното състояние на екосистемата се нарича сукцесия.

Отговор: Не

 

37. Попълнете таблицата, като избирате от:

 

1 - монозахариди; 2 - аминокиселини; 3 - рибонуклеотиди;

4 - дезоксирибонуклеотиди; 5 - мастни киселини; 6 - глицерол.

(Отговора въведете чрез съответните цифри)

 

Макромолекули

Мономери, от които са изградени

ДНК

4

иРНК

3

рРНК

3

гликоген

1

скорбяла

1

инсулин

2

 

38. Дадени са две групи клетъчни органели. Запишете въз основа на каква особеност в устройството им са формирани групите.

 

Група А

Група Б

хлоропласти

хромопласти

левкопласти

митохондрии

ендоплазмена мрежа

апарат на Голджи

лизозоми

вакуоли

 

Отговор: Органелите са групирани в зависимост от:………… броя на ограничаващите мембрани.

 

39. На схематичната рисунка е представен модел на клетъчна мембрана. Означете молекулите, които я изграждат.

 

Отговор:

1. ..фосфолипиди....

2. ...белтъци....

3....въглехидрати (олигозахариди)

 

40. Запишете процесите, които се извършват във всяка една от изброените клетъчни структури.

(Отговора въведете чрез съответната цифра на означеното място)

 

А) цитоплазма: .....1, 6 ……..

Б) ядро:…….7, 8……..

В) хлоропласти: …..2, 5........

Г) митохондрии: ….З, 4.....

 

1.      гликолиза

2.      цикъл на Калвин

3.      цикъл на Кребс

4.      окислително фосфорилиране

5.      фотофосфорилиране

6.      транслация

7.      транскрипция

8.      репликация

 

41. Кой процес е изобразен на схемата?

 

Отговор:…. транслация…..

Направете необходимите означения, като избирате от:

А)иРНК

Б) тРНК, носеща полипептидната верига

В) тРНК, носеща следващата аминокиселина

Г) растяща полипептидна верига Д) рибозома

(Отговора въведете чрез съответната буква)

 

Отговор: 1. Г 2.В    З.А    4.Д    5.Б

 

42. Въпросите от задачата имат общ отговор. Запишете отговора на означеното място.

 

 

А) Кое събитие в еволюцията на организмовия свят е в основата на образуване на растителното Царство?

Б) Кой процес осигурява връзката на земните организми с космическата енергия?

В) В резултат на кой процес продуцентите в екосистемата образуват органична материя?

 

 

 

Отговор:

……фотосинтеза...

 

43. Въпросите от задачата имат общ отговор. Запишете отговора на означеното място.

А) Как се наричат органи, които имат различен произход и устройство, но изпълняват сходни функции?

Б) Какви органи са крилата на пеперудите и крилата на птиците?

В) Кои органи са доказателство за сближаването на белезите в еволюцията при неродствени организми, които живеят при еднакви условия на средата.

 

Отговор:

аналогии органи.

 

44. На схемата е представено кръстосване на родителски растения, различаващи се по признака форма на плодовете (елипсовидни и кръгли). Какви изводи ще направите от представеното на схемата кръстосване?

(Отговора запишете с „ДА" или „НЕ")

 

А) Доминантен признак е кръглата форма на плодовете.

Отговор:...Да

Б) В първо поколение разпадането по признака форма на плодовете е 1:1.

Отговор:....Не.

В) За първо поколение е в сила е законът за еднообразието на Г. Мендел.

Отговор:....Да

Г) Разпадането във второ поколение е ¾ : ¼

Отговор:...Да

 

45. На схемата са представени възможните генотипове в F2 при дихибридно кръстосване.

А) Запишете в в решетката на Пънет липсващите генотипове.

 

Б) Определете вида на записаните от Вас генотипове, като заградите един от дадените отговори.

Отговор: Генотиповете, които записах са:

 

1) хомозиготни по един доминантен алел

2) хомозиготни по един рецесивен алел

+3) дихетерозиготни (хибриди)

4) рецесивни и по двата алела

 

46. Кой етап на зародишното развитие е изобразен на схемата? Направете съответните означения

 

Отговор: етапът е дробене. 1. зигота   2. бластула

 

47. Попълнете празните места в твърденията, като избирате от фразите в дясната

колона.

(Отговора въведете чрез съответните цифри)

 

Твърдения

А) Оплождането при животните е

външно и вътрешно в зависимост от: …2.

Б) Възпроизводството на себеподобни е неразривно свързано с ….5 .

В) Организмите са автотрофи и хетеротрофи в зависимост от ....4

Г) Вертикалната структура на биоценозата е приспособяване за ….1 .

Д) Регенерецията е ....3 на повредени

или изхабени части на организма.

 

 

1. по-пълноценно усвояване на

ресурсите на средата

2. мястото на извършване на

оплождането

3. процес на възстановяване

4. начина на хранене

5. процеса размножаване

 

48. Какъв извод потвърждава експериментът, представен на схемата?

 

За да отговорите изберете от:

1. Клетъчното делене осигурява непрекъснатост на живота във времето

+ 2. Ядрото носи генетичната информация за живота на клетката.

3. Клетъчният цикъл се състои от интерфаза и митоза.

4. Дъщерните клетки са генетично еднакви с майчината.

(Отговора въведете чрез съответната (съответните) цифри)

Отговор: ....2

 

49. Обяснете какво означава твърдението генетичният код е триплетен"!

Отговор: Три нуклеотида от ДНК (иРНК) кодират (носят информация за) една аминокиселина

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

50. Запишете какво разбирате под твърдението "Модификационната наследственост е обратима ".

Отговор: …….(ако се отстрани факторът, предизвикал фенотипните изменения, те постепенно изчезват).

Подкрепете обяснението си с пример.

Пример: ….На слънце, кожата на човека потъмнява. При прекратяване на действието на слънчевите лъчи потъмняването изчезва и други подобни примери.