Phone Support- 070018908Биология - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. февруари, 2009 г.

Изтегли в pdf формат >>

ТЕСТ ЗА ДЗИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

1. Кое от следните подравнища на организация на живата материя НЕ е характерно за микросистемата?

А) молекули;

+Б) тъкани;

В) атоми;

Г) надмолекулни комплекси.

 

2. Процесът, който няма отношение към възстановяването на въглеродния диоксид в атмосферата е:

А) дишането;

Б) горенето;

В) вулканичното изригване;

+Г) фотосинтезата.

 

3. Когато броят на младите и размножаващи се индивиди е приблизително равен на броя на възрастните, популацията е:

А) нарастваща;

Б) намаляваща;

+В) стабилна;

Г) застрашена от изчезване.

 

4. Какво развитие претърпява екосистемата?

„Опожарена дъбова гора → тревиста растителност → храсти → широколистни дървета"

А) климакс;

+Б) вторична сукцесия;

В) първична сукцесия;

Г) периодични изменения в екосистемата.

 

5. Към хомополимерите се отнасят:

А) скорбяла, белтъци, нуклеинови киселини;

Б) гликоген, целулоза, нуклеинови киселини;

+В) скорбляла, гликоген, целулоза;

Г) целулоза, гликоген, белтъци.

 

6. Високомолекулни съединения са:

А)олигозахаридите;

Б)аминокиселините;

В) каротиноидите;

+Г)белтьците.

 

7. Мономерна градивна единица на полизахаридите е:

А) нуклеотид;

+Б) монозахарид;

В) аминокиселина;

Г) мастни киселини.

 

8. Начинът, по който в молекулите на ДНК е записана генетичната информация се нарича:

А) ген;

Б)кодон;

В) триплет;

+Г) генетичен код.

 

9. Антикодонът е:

А) последователност от 3 нуклеотида в молекулата на иРНК;

Б) последователност от 3 нуклеотида в молекулата на ДНК;

В) последователност от 3 нуклеотида в молекулата на рРНК;

+Г) последователност от 3 нуклеотида в молекулата на тРНК.

 

10. Към двумембранните органели принадлежат:

А) лизозомите;

+Б) хлоропластите;

В) рибозомите;

Г) пероксизомите.

 

11. Как се нарича съвкупността от всички гени в организма?

+А) генотип;

Б) фенотип;

В)кариотип

Г) енофонд.

 

12. Полиплоидията и анеуплодията са:

А) генни мутации;

+Б) геномни мутации;

В) хромозомни мутации;

Г) модификации.

 

13. При човека кафявият цвят на очите (А) доминира над синия (а). Какви ще бъдат възможните генотипове на децата на родители с кафяви очи, които са хетерозиготни по този признак?

А) Аа

Б) АА,Аа

В) Аа, аа

+Г) АА, Аа, аа

 

14. Коя от следните фази НЕ се включва в митозата?

+А) интерфаза;

Б) профаза;

В) анафаза;

Г) метафаза.

 

15. Коя фигура изобразява преходна (сборна) форма?

 

 

16. Какъв вид изменчивост е описана?

„С настъпването на зимата козината на сивия заек става бяла"

А) корелативна;

Б) неопределена;

+В) определена;

Г) комбинативна.

 

17. Археоптериксът е преходна форма между:

А) риби и земноводни;

Б) риби сухоземни гръбначни;

+В) влечуги и птици;

Г) влечуги и бозайници.

 

18. Коя болест е причинена от генна мутация в Х- хромозомата?

А) албинизъм;

+Б) хемофилия;

В) диабет;

Г)епилепсия.

 

19. Появата на вътрешно оплождане при животните е пример за:

А) идиоадаптация;

Б) катаморфоза;

+В) ароморфоза;

Г) ценогенеза.

 

20. Огънят е използван за първи път от:

А) сръчния човек;

+Б) изправения човек;

В) рамапитека;

Г) неандерталския човек.

 

21. В изграждането на рибозомите участват:

А) мазнини;

Б) фосфолипиди;

+В) белтъци;

Г) каротиноиди.

 

22. През коя фаза на мейозата протича кросинговър?

А) анафазаI;

+Б) профазаI;

В) метафазаI;

Г) профазаII.

 

23. Процесът на удвояване на молекулата на ДНК, се нарича:

+А) репликация;

Б)транслация;

В)транскрипция;

Г)транспирация.

 

24. Продуцентите в биоценозата съответстват на :

А) зооценоза;

Б) микробоценоза;

В)микоценоза;

+Г) фитоценоза.

 

25. 3акърнелите очи на къртицата са пример за:

А) хомологни органи;

+Б) рудиментарни органи;

В) аналогии органи;

Г) атавизми.

 

26. 3а полипептидните вериги на белтъците е вярно:

1)    изградени са от 20 вида аминокиселини;

2)    винаги са разклонени;

3)    имат ограничена дължина;

4)    могат да бъдат отворени или кръгови.

 

+А) 1, 3                        Б) 2, 4                           В) 3, 4

 

27. Нуклеотидите на ДНК се различават от тези на РНК по:

1)   вида на монозахарида;

2)   азотните бази;

3)   свързването им в полинуклеотидни вериги;

4) наличието на фосфорна киселина.

 

А) 1,3, 4                       +Б)1,2                          В) 1,2, 4                        Г) 1,4

 

28. Биополимери са:

1) нуклеиновите киселини;

2) белтъците;

3) полизахаридите;

4) липидите.

 

А) 2, 3,4                          +Б)1,2,3                           В) 1,3, 4                      Г) 1 , 2, 4

 

29. Кои от изброените твърдения НЕ са верни::

1)   червените кръвни клетки имат дисковидна форма;

2)   мускулните клетки имат овална форма;

3)   най-едрите овални клетки при бозайниците са яйцеклетките;

4)   формата и големината на клетките са случайни и не зависят от функциите им.

 

А) 1,2, 4                       Б) 2, 3, 4                       +В) 2, 4                        Г) 3,4

 

З0. За митохондриите са верни следните твърдения:

1) В матрикса им се извършва цикъла на Кребс;

2) всички прокариотни клетки съдържат митохондрии;

3) митохондриите са двумембранни органели;

4) митохондриите съдържат рибозоми.

 

А) 2, 3, 4                      Б) 1,2, З                        +В)1,3,4                      Г) 1,2, 4.

 

31. Рецесивен белег е този, който:

1)   се проявява в F2;

2)   е останал временно непроявен;

3). се проявява в хомозиготно състояние;

4) се проявява в хетерозиготно състояние.

А)1,2,4             Б ) 1, 2          +В) 1, 2, З           Г)2,3

 

32. Индивидуалното развитие на организма включва:

1)  изграждане на многоклетъчен зародиш;

2)  формиране на възрастен полово зрял организъм;

3)  периода от образуване на зиготата до смъртта на индивида;

4)  само периода на полова зрялост.

 

А) 1,4                           Б) 2,4                            +В)1,2,3                       Г) 2,4

 

33. Кои от твърденията за отделните стадии на зародишното развитие са верни?

1) при дробенето на оплодената яйцеклетка протичат няколко последователни мейотични деления;

2) гаструлацията се съпровожда с усилено делене и растеж на клетките;

3)  по време на гаструлацията не се извършва диференциране на клетките;

4) при бозайниците се образува трипластна гаструла.

 

А) 1,3                           +Б)2,4                           В) 1,2                            Г) 1,4

 

34. Към хомологните органи се отнасят:

1) крилата на птицата и на пеперудата;

2) предните крайници на поповото прасе и на къртицата;

3) предните крайници при различните групи гръбначни животни;

4) яйцеполагалото при скакалеца и жилото при пчелата.

 

+А)3,4             Б) 1,2                    В)2,4                       Г) 1,3

 

35. Основните насоки на еволюцията са:

1)  биологичен регрес;

2)  ароморфоза;

3)  катаморфоза;

4)  биологичен прогрес.

 

А)1,3,4             Б) 1,2,3                  В) 1,2,4                       +Г)1,4

 

 

ЧАСТ ВТОРА

 

З6. От изброените организми изградете хранителна верига и определете трофичното равнище на всеки един от представителите.

(Отговора си въведете със съответните цифри.)

(За означаване на трофичното равнище използвайте символите: П, К1, К2………Р, които поставяйте в скобите.)

1.скакалец; 2.трева; З.змия; 4. жаба; З.орел.

 

Отговор:

 

37. Обозначете свойствата на белтъците, показани на фигурата.

1 ………………………………

2 ………………………………

 

Отговор: 1.денатурация   2. ренатурация

 

З8. Означете на схемата наименованията на следните генетични процеси:

А) ДНК РНК

Б) РНК Белтък

 

Отговор: А)транскрипция          Б) транслация

 

39. В едноверижен участък от молекулата на ДНК нуклеотидите са подредени по следния начин: ТАЦАЦЦГАТЦГА.

 

А) Колко кодона има в този участък?

Брой кодони ……………………..

 

Б) Каква ще бъде нуклеотидната последователност в иРНК, синтезирана върху този участък?

ДНК   ТАЦАЦЦГАТЦГА

иРНК ……………………..

 

Отговор: А) Брой кодони- 4             Б) иРНК АУГУГГЦУАГЦУ

 

40. Разгледайте представените схематични изображения на прокариотна и еукариотна клетка.

 

А) На коя от схемите е изобразена еукариотна клетка: ……………………..

(Отговора си въведете със съответните цифри.)

Б) Изградете модел на еукариотна клетка.

(Отговора си въведете със съответните цифри.)

 

1. цитоплазма; 2. рибозоми; 3. клетъчна мембрана 4. нуклеоид ; 5. ядро 6. апарат на Голджи; 7. митохондрии; 8.ЕПМ; 9. мезозома.

 

Еукариотна клетка: ……………………..

 

Отговор: А) 2             Б) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

 

41. Попълнете в схемата видовете изменчивост, като отразите връзката между тях.

(Отговора си въведете със съответните цифри.)

1. генотипна; 2.модификационна; 3. комбинативна; 4. мутационна.

 

Отговор:

 

42. Телесните клетки на бозайник имат 48 хромозоми.

А.) Какъв ще бъде броят на хромозомите в:

яйцеклетките……………………..; еритроцитите……………………..; мускулните клетки……………………..;

 

Б)В яйцеклетките на бозайника се появява генна мутация. Ще се унаследи ли възникналото изменение в потомството на бозайника? Обосновете отговора си.

Отговор:. ……………………..……………………..

 

Отговор:

А) яйцеклетките-24         еритроцитите-0          мускулните клетки-48

Б) Да. Яйцеклетките са полови клетки и възникналата мутация ще се предаде в поколението, защото бозайниците се размножават полово.

 

43. Сравнете двата процеса, като попълните таблицата.

(Отговора въведете със съответните цифри.)

1.четири фази ; 2.три фази; З.яйчници; 4.тестиси; 5 .четири еднакви клетки; б.една

клетка и три полярни телца;

 


Белези за сравнение

Място на протичане

Фази

Брой и видове клетки в края на процеса

Овогенеза

 

 

 

Сперматогенеза

 

 

 

 

Отговор:


Белези за сравнение

Място на протичане

Фази

Брой и видове клетки в края на процеса

Овогенеза

3

2

6

Сперматогенеза

4

1

5

 

44. Поправете допуснатите четири грешки в текста:

1 .При безполовото размножаване новият индивид води началото си от два родителски индивиди.

2.Половото размножаване е бърза и проста форма на размножаване в природата и се извършва чрез митотично делене.

3.Начините за полово размножаване са просто делене на клетката, пъпкуване, регенерация.

4.Чрез безполовото размножаване поколението обикновено е по-приспособено към променящите се условия на средата.

1 ……………………………;

2 ……………………………;

3 ……………………………;

4 ……………………………;

 

Отговор:

1-безполовото-половото;   2.половото-безполовото; З.полово-безполово; 4. безполовото-половото

 

45. Свържете примерите с конкретната група доказателства за еволюцията.

(Отговора въведете със съответните цифри.)

А) сравнителноанатомични доказателства ……………………………

Б) сравнителнофизиологични доказателства ……………………………

В) сравнителноембриологични доказателства ……………………………

Г) палеонтологични доказателства……………………………

 

1 хомологни органи; 2 рудиментарни органи; 3 аналогии органи; 4 прилики в зародишното развитие; 5 сходство в жизнени процеси; 6 филогенетични редове; 7 ръководни вкаменелости ; 8 сборни форми

 

Отговор:

А) сравнителноанатомични доказателства: 1, 2, З

Б) сравнителнофизиологични доказателства: 5

В) сравнителноембриологични доказателства: 4

Г) палеонтологични доказателства: 6, 7, 8

 

46. Бащата и синът от едно семейство са далтонисти и кафявооки, а майката е с нормално зрение и синеока. Може ли да се твърди,че синът е унаследил двата белега от бащата ? Обосновете отговора си.

 

Отговор:Не.Синът унаследява цвета на очите от бащата, далтонизма от майката с Х хромозомата. Майката е здрава,но носител на болестта.

 

47. Изградете модел на непълна метаморфоза, като подредите последователно
точните стадии,през които преминава.
(Отговора въведете със съответните цифри.)

1.какавида; 2. имаго; 3. яйце; 4. ларва

непълна метаморфоза: ……………………………

 

Отговор :3,4,2

 

48. Каква е мутацията: (Отговора въведете със съответната цифра.)
1. тризомия; 2.нулизомия; З.монозомия.

 

Отговор: 3

 

49. Разгледайте фигурите, които показват промяната в цвета на космената покривка при хималайския заек.

 

А) Назовете вида изменчивост, която е свързана с примера.

……………………………………………………………..

Б) Коя е причината за настъпилото изменение в цвета на космената покривка при хималайския заек …………………………………………………..

 

Отговор: А) модификационна изменчивост       Б)причината е температурата на средата при 22°-бял с черни лапички,муцунка, уши и опашка, при 30°- бял.

 

50. Еволюцията на човека преминава през различни етапи на развитие.

А) Изградете филогенетичен ред на предшествениците на човека в последователност на възникване(Отговора въведете със съответните цифри.)

 

1. хомо хабилис; 2. неандерталски човек; З.австралопитек; 4. кроманьонски човек; 5.хайделбергски човек; 6.хомо сапиенс

……………………………………………………………..

Б)Съпоставете предците на човека с характерните им белези. (Отговора въведете със съответните цифри.)

използва природни оръдия на труда ……………………;

изработва първи оръдия на труда …………………….…;

първи използват огъня ……………………………………;

първи използват членоразделна реч ……………………….;

 

В) Разгледайте фигурите и назовете представителите , които изобразяват. (Отговора въведете със съответните цифри.)

 

Отговор:

А)3,1,5,2,4,6

 

Б) използва природни оръдия на труда :3

изработва първи оръдия на труда: 1

първи използват огъня:5

първи използват членоразделна реч:2

 

В) 1. неандерталски човек           2. кроманьонски човек