Phone Support- 070018908Матура по биология - Май 2009 г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

29 май 2009 г. - Вариант 1

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Пред Вас е тестът за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование.

Тестът съдържа 50 задачи от два типа:

         задачи от затворен тип с четири отговора, от които само един е верен;

         задачи със свободен отговор.

 

Задачите от 1. до 35. включително са от затворен тип с четири отговора (А, Б, В, Г), от които само един е верен. Верния отговор на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е задължително да се попълва внимателно. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е

отбелязана със знака Х.

 

Задачите от 36. до 50. са със свободен отговор. Записвайте отговорите им в предоставения свитък за свободни отговори при съответния номер на задачата. Четете внимателно инструкциите към задачите.

 

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1.   Екосистемата е структурно равнище на организация на:

А) биосферата

Б) биоценозата

В) многоклетъчния организъм

Г) клетката

 

2.   Биотопът представлява съвкупност от всички:

А) автотрофни организими, населяващи определена територия

Б) хетеротрофни организми, населяващи определена територия

В) популации, живеещи на определена територия

Г) абиотични фактори на средата в една екосистема

 

3. В коя от избрените биологични системи се извършва кръговрата на веществата в природата?

А) екосистемата

Б) популацията

В) многоклетъчният организъм

Г) клетката

 

4.   Към коя от следващите групи организми принадлежат заекът, катерицата и еленът?

А) редуценти

Б) продуценти

В)консументи

Г) хищници

 

5.   Коя е основната причина за киселинните дъждове?

А) Замърсяването на въздуха със серни окисиди.

Б) Повишената слънчева радиация.

В) Нефтените разливи.

Г) Намаляването на видовото разнообразие.

 

6.   Мономери на ДНК са:

А) монозахаридите

Б) аминокиселините

В) нуклеотидите

Г) мастните киселини

 

7.   Фосфолипидите съдържат в молекулата си:

А) мастни киселини

Б) аминокиселини

В) монозахариди

Г) нуклеотиди

 

8.   Кои от изброените съединения са въглехидрати?

А) глюкоза и гликоген

Б) холестерол и тестостерон

В) актин и миозин

Г) инсулин и хемоглобин

 

9.   Целулозата е органично съединение от групата на:

А) полизахаридите

Б)липидите

В) нуклеиновите киселини

Г) белтъците

 

10. Колко кодона съдържа фрагментът от иРНК на схемата?

А) З

Б) 4

В) 6

Г) 9

 

11. Кой от изброените органели съдържа ДНК?

А) лизозоми

Б) рибозоми

В) митохондрии

Г) апарат на Голджи

 

12. Кои от изброените клетки са прокариотни?

А) левкоцити

Б) сперматозоиди

В) мускулни клетки

Г) стрептококи

 

13. Тилакоидните мембрани, в които се осъществяват фотосинтетични процеси, са структурни части на:

А) митохондриите

Б) хлоропластите

В)ядрото

Г) ендоплазмената мрежа

 

14. Зърнестата (гранулираната) ендоплазмена мрежа, за разлика от гладката, има на повърхността си:

А) една ограничителна мембрана

Б) две ограничителни мембрани

В) лизозоми

Г) рибозоми

 

15. Гликолизата е биохимичен процес, който протича в:

А) ядрения сок

Б) цитоплазмата

В) стромата на хлоропластите

Г) матрикса на митохондриите

 

16. На схемата са представени възможните комбинации на гаметите при оплождането на човек. Определете вероятността да се родят момчета.

А) 25%

Б) 50 %

В) 75%

Г) 100%

 

17. През коя от фазите на гаметогенезата клетките се делят чрез мейоза?

А) размножаване

Б) нарастване

В)зреене

Г) формиране

 

18. Кое от твърденията е вярно за генетичния код?

А) Универсален и общ за всички организми.

Б) Специфичен за всеки отделен вид.

В) Специфичен за всеки индивид.

Г) При прокариотите е силно опростен.

 

19. На схемата е представено кръстосване на грахови растения с пурпурни цветове.

Какъв % от идивидите в F2 са хомозиготни по рецесивния алел?

А) 100%

Б) 75%

В) 50%

Г) 0%

 

20. При половото размножаване новият индивид:

А) е пълно копие на майчиния организъм

Б) не носи признаци на майчиния организъм

В) се развива от клетка, получена от сливането на гамети

Г) се развива винаги от хаплоидни родители

 

21. Палеонтологични доказателства за еволюцията на организмите са:

А) преходните (сборните) форми

Б) аналогиите органи

В) хомологните органи

Г) рудиментарните (закърнелите) органи

 

22. Основна движеща сила на еволюцията е:

А) наследствеността

Б) изменчивостта

В) естественият отбор

Г) борбата за съществуване

 

23. Кое от изброените еволюционни събития е ароморфоза?

А) поява на синигери с различна дължина на човките

Б) поява на различия в окраската на дънните риби

В) поява на дрозофили с червени очи

Г) поява на еукариотни клетки

 

24. Коя от фазите на митозата е представена на схемата?

А) профаза

Б) метафаза

В) анафаза

Г) телофаза

 

25. Микроеволюцията води до образуване на нов:

А) вид

Б) род

В) разред

Г) тип

 

26. Видовете екологични пирамиди са:

1)  на биомасата

2)  на числеността

3)  на енергията

4)  на продуктивността

 

А) 1 и 4          Б) 2 и 4          В) 1, 2 и З      Г) 2, 3 и 4

 

27. Структурни части (подразделения) на биоценозата са:

1) фитоценоза

2)зооценоза

3)  биотоп

4)  екологична ниша

 

А) 1 и 2          Б) 1 и З          В) 2 и З          Г) 3 и 4

 

28. Кои от изброените съединения са монозахариди?

1) рибоза

2) дезоксирибоза

3) глюкоза

4) захароза

 

А) 1 и 4                       Б) 2 и 4                     В) 1, 2 и З                    Г) 1, 3 и 4

 

29. Анаболитни процеси са:

1)  транскрипция

2)  транслация

3)  гликолиза

4)  фотолиза на водата

 

А) 1 и 2                       Б) 1 и З                     В) 1, 2 и З                    Г) 1, 3 и 4

 

30. Модификациите:

1)  се унаследяват

2)  засягат генотипа

3)  са обратими изменения

4)  са приспособителни изменения

 

А) 1 и 2                      Б) 3 и 4                      В) 1, 2 и З                    Г) 1, 3 и 4

 

31. Кои от твърденията са верни за зародишното развитие на животните?

1)  Започва с образуване на зиготата.

2)  Включва процесите дробене, гаструлация и органогенеза.

3)  Може да бъде пряко и непряко.

4)  Продължава до излюпването или раждането.

 

А) 1 и З                      Б) 1, 2 и З                  В) 1, 2 и 4                 Г) 2, 3 и 4

 

32.  Кои от твърденията са верни за органела, изобразен на схемата?

1)  Изобразеният органел е митохондрий.

2)  Изобразеният органел е хлоропласт.

3)  Във вътрешната мембрана на органела са разположени дихателните вериги.

4)  Течната среда на органела се нарича строма.

 

А) 1 и З                       Б) 1 и 4                     В) 2 и З                        Г) 2 и 4

 

33. По време на анафаза на клетъчното делене хромозомите:

1)  се движат към полюсите на делителното вретено

2)  са подредени в централната област на делителното вретено

3)  са изградени от две хроматиди

4)  съдържат една молекула ДНК

 

А) 1 и 2                       Б) 1 и З                     В) 1 и 4                        Г) 2 и З

 

34. Схематично е представена клетъчна мембрана. Кои твърдения са верни за структурните й части?

1)  Фосфолипидите (2) образуват двоен слой.

2)  Белтъците (1) са разположени между фосфолипидите (2).

3)  Въглехидратите (3) образуват слой върху повърхността на мембраната.

4)  Фосфолипидите (3) са разположени с хидрофилните глави към вътрешността на мембраната.

 

А)1и4                         Б)2и4                         В)1,2иЗ                        Г)1,3и4

 

35. Пътища на биологичния прогрес са:

1)  ароморфоза

2)  катаморфоза

3)  идиоадаптация

4)  естествен отбор

 

А) 1 и 4                     Б) 2 и 4                      В) 1, 2 и З                    Г) 2, З и 4

 

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка за свободни отговори!

 

36. Изберете от предложените твърдения само тези три, които са верни за биосферата.

(Отговора въведете чрез съответните цифри.)

 

1.    Включва всички живи организми и продуктите от жизнената им дейност.

2.    Живите организми са разпределени равномерно в цялата биосфера.

3.    Почвеният слой и подпочвените води са част от биосферата.

4.    Биосферата е стабилна и не се изменя с времето.

5.    Биосферата е резултат от зараждането и развитието на живата материя.

 

37. За екосистема в състояние на климакс са верни следните твърдения:

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)

 

А) Всички екологични ниши са заети.

Б) Има свободни екологични ниши.

В) Конкуренцията между отделните популации е минимална.

Г) Екосистемата е относително стабилна във времето.

 

38. Кои от твърденията са верни за взаимоотношението "паразит- гостоприемник" ?

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)

 

А) Това е отрицателно междувидово взаимоотношение.

Б) Индивиди от единия вид използват продължително време хранителни вещества от индивиди на другия вид.

В) Индивидите и от двата вида извличат взаимна полза.

Г) Единият индивид изпитва полза, а другият - вреда.

 

39. Кои от изброените твърдения са верни за вирусите?

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)

 

А) Те са най-малките живи организми.

Б) Възпроизвеждат се само в живи клетки.

В) Изградени са от нуклеинови киселини и белтъци.

Г) Изградени са само от белтъци.

 

40. За всеки от видовете мембранен транспорт (А, Б, В, Г), определете съответстващите им характеристики (1, 2,3, 4).

(Отговора въведете чрез съответните букви и цифри.)

 

А) ендоцитоза  Б) екзоцитоза  В) пасивен транспорт  Г) активен транспорт

 

1  - пренос на молекули и йони от по-висока към по-ниска концентрация

2  - пренос на молекули и йони от по-ниска към по-висока концентрация

3  - отделяне на белтъци от клетката

4  - поглъщане на частици от околната среда

 

41. В кои от изброените структури има ДНК?

(Изберете най-много три отовора и ги въведете чрез съответните цифри)

 

1  - апарат на Голджи         3 - ядро                   5 - хлоропласти

2  - митохондрии                  4 - рибозоми          6 - лизозоми

 

42. Изберете най-подходящото твърдение, за да опишете схематичната рисунка.

(Отговора въведете чрез съответната цифра.)

 

1.  На схемата е представено делене на митохондриий.

2.  При амитозата генетичният материал се разпределя неравномерно между дъщерните клетки.

3.  При неблагоприятни условия бактериите образуват спори.

4.  Бактериите се делят чрез просто делене, при което генетичният материал се разпределя равномерно в дъщерните клетки.

 

43. Запишете наименованията на органелите, в които се извършват процесите:

1  - биологично окисление

2  - фотофосфорилиране

3  - цикъл на Калвин

4  - цикъл на Кребс

 

44. Запишете в свитъка за свободни отговори липсващите етапи (1 и 2) от зародишното развитие:

зигота —>(1)—> гаструлация —> (2) —> раждане (излюпване)

 

45. Високото стъбло при граха е доминантен признак (А), а ниското (а) - рецесивен. На представеното на схемата кръстосване в поколението има както високи (Аа), така и ниски (аа) грахови растения, в съотношение 1:1.

 

Кои от твърденията за това кръстосване са верни?

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)

 

А) Родителските индивиди са с генотип АА и аа.

Б) Родителските индивиди са с генотип Аа и аа.

В) Унаследяването е пример за непълно доминиране.

Г) На схемата е представено анализращо кръстосване.

 

46. Кои от твърденията са верни за безполовото размножаване?

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)

 

А) Еволюционно по-стар начин за размножаване.

Б) Участва само един родителски организъм.

В) Сливат се гамети от два родителски индивида.

Г) Дъщерните организми са копия на майчиния организъм.

 

47. Изградете модел на прокариотна клетка, като изберете само четири от дадените по-долу структури.

(Отговора въведете чрез съответните цифри.)

 

1.  митохондрии                                        4. рибозоми

2.  клетъчна мембрана                             5. ДНК

3.  цитоплазма                                           6. хроматин

 

48. Запишете наименованието на процесите (А и Б) от схемата, като избирате от:

1  - денатурация

2  - хидролиза

3  - синтеза

4  - ренатурация

(Отговора въведете чрез съответните цифри.)

 

49. Какви изводи можете да направите от представените на диаграмата данни за съдържанието на вода в различни човешки тъкани.

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)

 

А) Водата в мастната тъкан е приблизително три пъти по-малко от количеството й в кръвта.

Б) Най-много вода съдържат мускулите.

В) В мускулите има около 4 пъти повече вода от костите.

Г) Сухото вещество в зъбите е над 80%.

 

50. На схемата е представен генетичен процес:

 

А) Запишете наименованието на процеса.

Б) Изберете от предложенията в скоби това, с което твърденията за процеса са верни.

(Отговорите запишете в свитъка за свободни отовори.)

 

1.      При всички клетки процесът се извършва в {ядрото /' цитоплазмата).

2.      За протичането на процеса {е необходима /не е необходима) енергия.

3.      Представеният процес е {анаболитен / катаболитен).

4.      Процесът се извършва с участието на (рибозомите / лизозомите).

5.      При процеса се синтезират {белтъци /РНК).

6.      Матрица (модел) за подреждането на мономерите в синтезиращата се молекула е (ДНК/иРНК).