Phone Support- 070018908Матура по биология - Май 2009 г.

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

19 май 2009 г. - Вариант 1

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Пред Вас е тестът за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование. Тестът съдържа 50 задачи от два типа:

         задачи от затворен тип с четири отговора, от които само един е верен;

         задачи със свободен отговор.

Задачите от 1. до 35. включително са от затворен тип с четири отговора (А, Б, В, Г), от които само един е верен. Верния отговор на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е задължително да се попълва внимателно. Отбелязвайте верния отговор със знака

Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е

отбелязана със знака Х.

Задачите от 36. до 50. са със свободен отговор. Записвайте отговорите им в предоставения свитък за свободни отговори при съответния номер на задачата. Четете внимателно инструкциите към задачите.

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

1.   Атмосферният въздух, необходим за дишането на аеробните организми, съдържа приблизително 78%:

А) въглероден диоксид

Б) кислород

В) водород

Г) азот

2.   Кое от изброеното е пример за популация?

А) всички организми, населяващи една гора

Б) всички растения в гората

В) всички дървета в гората

Г) всички растения от вида обикновен бук в гората

3.   Функционалната структура на биоценозата осигурява:

А) по-пълното използване на слънчевата енергия

Б) хранителните взаимоотношения

В) първичната продуктивност

Г) вторичната продуктивност

4.   Ролята на продуценти в биоценозата изпълняват:

А) иглика, глухарче, равнец

Б) чайка, скарида, леопард

В) червей, печурка, сърнела

Г) охлюв, листна въшка, калинка

5.   Големите нефтени разливи в океана причиняват смъртта на много водни организми, защото:

А) блокират достъпа на азот от въздуха

Б) блокират достъпа на кислород от въздуха

В) спират изпарението на водата

Г) увеличават концентрацията на соли във водата

6.   Кои от изброените съединения са биополимери?

А) глюкоза и гликоген

Б) аминокиселини и мастни киселини

В) ДНК и белтъци

Г) ДНК и АТФ

7.   Мономери на белтъците са:

А) нуклеотидите

Б) монозахаридите

В) аминокиселините

Г) мастните киселини

8.   Всички белтъчни молекули имат:

А) първична структура

Б) четвъртична структура В) глобулна форма

Г) каталитична функция

9.   Какви промени настъпват с белтъчната молекула при денатурация?

А) Мономерите се свързват в разклонени вериги.

Б) Полипептидните вериги се разграждат до мономери.

В) Формира се пространствена структура.

Г) Разрушава се пространствената структура.

10. Фосфолипидите, изграждащи клетъчната мембрана, са означени на схемата с цифрата:

А) 1

Б) 2

В) З

Г) 4

11. Кое от твърденията е вярно за молекулата на РНК?

А) Изградена е от две полинуклеотидни вериги.

Б) Изградена е от една полинуклеотидна верига.

В) Продукт е на процеса транслация.

Г) Участва в изграждането на клетъчните мембрани.

12.      Прокариотни клетки са:

А)левкоцитите

Б) цианобактериите

В) бактериофагите

Г)вирусите

13.      Бндоплазмената мрежа е:

А) характерен органел за всички еукариотни и прокариотни клетки

Б) характерен органел само за еукариотните клетки

В) немембранен органел, синтезиращ белтъци

Г) двумембранен органел, в който се осъществява фотосинтеза

14.      Лизозомите и апаратът на Голджи си приличат по това, че:

А) са едномембранни органели

Б) са двумембранни органели

В) вътрешната им мембрана образува гънки

Г) съдържат рибозоми

15.      Разкъсване  на пептидните  връзки  между  аминокиселините  в  полипептидната верига се осъществява при процеса:

А) хидролиза

Б) денатурация

В) ренатурация

Г) кондензация

16. При човека кафявият цвят на очите (А) е доминантен признак, а синият (а) — рецесивен. Каква е вероятността от родители с генотип Аа и аа да се роди дете със сини очи?

А) 100%

Б) 50%

В) 25%

Г) 0%

17. Чрез мейотично делене се получават:

А) спорите на бактериите

Б) клетките на проводящата тъкан

В) гаметите

Г) невроните

18. Кариотип наричаме:

А) съвкупността от всички гени в една популация

Б) съвкупността от всички гени на даден индивид

В) съвкупността от проявените признаци на даден индивид

Г) броят, формата и големината на хромозомите, характерни за индивидите от даден вид

19. В кой от примерите е представено кръстосване на две чисти линии (хомозиготни индивиди)?

А)АА х Bb

Б)Аа х BB

В) аа х Bb

Г)АА х bb

20. На схемата е представено кръстосване на мишки с бял цвят на козината (аа).   Какъв % от идивидите в F2  са хомозиготни по рецесивния алел?

А) 100%

Б) 75%

В) 50%

Г) 25%

21. Органи, които имат еднакъв произход и сходно устройство, но изпълняват различни функции наричаме:

А) аналогии

Б) хомологни

В) рудиментарни

Г) атавистични

22. Кой от посочените представители се отнася към архантропа (най-древния човек)?

А) синантроп

Б) австралопитек

В) неандерталец

Г) кроманьонец

23. Към кой от критериите за определяне на вида се отнася поведението на организмите?

А) морфологичен критерий

Б) екологичен критерий

В) етологичен критерий

Г) биохимичен критерий

24. На схемата е представена бактерийна клетка. Наследственият материал в нея е означен с цифрата:

A) 1

Б) 2

В) З

Г) 4

25. Графиката показва резултати от проследяване числеността на катериците в планински масив. Кое от следните твърдения може да обясни получените резултати?

А) Намаляла е популацията на хищните птици, хранещи се с катерици.

Б) Увеличили са се хранителните ресурси, използвани от катериците.

В) Изсечени са големи площи от горите в планинския масив.

Г) Намаляла е популацията на видовете, които паразитират в катериците.

26. За биосферата са в сила следните твърдения:

1) Включва всички равнища на живата материя.

2) Включва не само живите организми, но и цялата нежива природа на планетата.

3) Резултат е от възникването и развитието на живата материя.

4) Появила се е заедно с първите организми и до днес не е променена.

А) само 1                  Б) 1 и 2                      В) 1 и З                      Г) 2 и 4

27. Консументи са всички:

1) хетеротрофни организми

2) автотрофни организми

3) аеробни организми

4) анаеробни организми

А) само 1                  Б) само 2                   В) 2 и З                      Г) 2 и 4

28. Монозахаридите в клетката са:

 

1) основен източник на енергия

2) основни резервни вещества

3) мономери на полизахаридите

4) компоненти на мембранните органели

А) 1 и 2         Б) 1 и 3         В) 1 и 4         Г) 2 и 4

 

29. Митохондриите и рибозомите:

 

1) са едномембранни органели

2) са двумембранни органели

3) съдържат нуклеинови киселини

4) се срещат в еукариотни клетки

А) 1 и 2                     Б) 1 и 3                     В) 3 и 4                     Г) 1, 3 и 4

30. При гениите мутации:

1)  броят на хромозомите кратно се увеличава

2)  броят на хромозомите намалява

3)  се променя нуклеотидният състав на гена

4)  промените се виждат с помощта на светлинен микроскоп

А) само 1                  Б) само 2                   В) само З                   Г) 2 и 4

31. Онтогенезата (индивидуалното развитие) при животните включва:

1) зародишното развитие

2) раждането (или излюпването)

3) следзародишното развитие

4) стареенето и смъртта

А) 1 и 2                      Б) 1, 2 и З                  В) 2, 3 и 4                  Г) 1, 2, З и 4

32. Какви изводи могат да се направят от представените на графиката данни?

1) Популации I и II са нарастващи.

2) Нарастваща е само популация III.

3) Популация I е застрашена от изчезване.

4) Популациите I и III са застрашени от изчезване.

А) 1 и 3                      Б) 2 и 3                      В) 2 и 4                  Г) 1, З и 4

33. По време на профазата на клетъчното делене:

1) хроматинът се спирализира

2) ядърцето изчезва

3) ядрената обвивка се разрушава

4) хромозомите се движат към полюсите на делителното вретено

А) 1 и 4                      Б) 2 и 4                      В) 1, 2 и З                  Г) 2, З и 4

34.Кои от твърденията за ензимите са верни?

1)  В края на биохимичната реакция ензимите остават непроменени.

2)  Ензимите проявяват специфичност по отношение на субстрата.

3)  Със субстрата взаимодейства цялата ензимна молекула.

4)  Активността на ензимите не се влияе от фактори на средата.

А) 1 и 2                      Б) 2 и 4                      В) 1, 2 и З                  Г) 1, 2 и 4

35. Примери за ароморфоза са:

1)  поява на риби с плоско тяло

2)  поява на дрозофили с червени очи

3)  поява на фотосинтезата

4)  поява на еукариотните клетки

А) 1 и 2                      Б) 2 и З                      В) 2 и 4                      Г) 3 и 4

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка за свободни отговори!

36. Съставете хранителна верига от представените на схемата организми.

(Отговора въведете чрез съответните цифри.)

 

37. Кои от изброените екологични фактори са абитотични?

(Изберете само три отговора и ги въведете чрез съответните цифри)

1  - атмосферно налягане

2  - вятър

3 - конкуренция

4  - хищничество

5  - положителните взаимоотношения между организмите

6  - концентрация на солите във водата

38. Кои от твърденията са верни?

(Отговора запишете с ДА или НЕ.)

А) Азотът се връща в биотопа при разграждането на органичната материя от редуцентите.

Б) Растенията могат да усвояват въглерод само под форма на разтворени неорганични вещества, приети от почвата.

В) Нефтът, въглищата и природният газ са органични съединения, "складирани" в природата.

Г) Кислородът в атмосферата се отделя при процеса фотосинтеза.

39. Запишете наименованията на молекулите (1 и 2), изграждащи вируса на тютюневата мозайка.

40. Запишете липсващите в твърденията думи, като избирате от предложените в
скобите.

А) В тилакоидните   мембрани   на   хлоропластите   се   извършва   (фотосинтетично фосфоршшране /окислително фосфорилиране).

Б) Дихателните вериги са разположени във вътрешната мембрана на (хлоропластите / митохондриите).

В) Процесите от гликолитичната верига се  извършват  (във всички  клетки / само  в еукариотните клетки).

Г) АТФ е рибонуклеотид, който съдържа в молекулата си (две /три) макроергични връзки.

41. Кои от изброените клетъчни структури са едномембранни?

(Изберете само три отовора и ги запишете чрез съответните цифри)

1 - апарат на Голджи          3 - ядро                           5 - лизозоми

2 - митохондрии                  4 - рибозоми                  6 - ендоплазмена мрежа

42. Кои от твърденията са верни за ДНК в прокариотните клетки?

(Отговора запишете с ДА или НЕ.)

А) ДНК е кръгова молекула.

Б) ДНК е в комплекс с белтъци и образува хроматин.

В) ДНК е прикрепена към гънка на клетъчната мембрана.

Г) Репликацията (удвояването на ДНК) се извършва в цитоплазмата.

43. Определете характерната функция на органелите (А, Б, В, Г), като избирате от
функциите (1, 2,3, 4):

(Отговора въведете чрез съответните букви и цифри.)

Органели                                                 Функция

А) рибозоми                                              1 - биологично окисление

Б) митохондрии                                       2 - синтез на белтъци

В) апарат на Голджи                               3 - синтез на въглехидрати

Г) хлоропласти                                        4 - секреция на вещества

44. Запишете  наименованието   на  представения   на  схемата  етап  от  зародишното
развитие на животните?

45. Ако при кръстосване на грахови растения с пурпурни и с бели цветове в поколението има само растения с пурпурни цветове, то какви изводи можете да направите?

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)

А) Пурпурната окраска на цветовете е доминантен признак.

Б) Бялата окраска на цветовете е рецесивен признак.

В) Унаследяването е пример за пълно доминиране.

Г) При кръстосването е спазен Законът за еднообразието на Г. Мендел.

46.  Запишете гаметите, които образува организъм с генотип Ааbb,

47.       На  схемата е  представен  експеримент  с  еритроцити,  поставени  в разтвори  с различна концентрация. На коя от рисунките (1, 2 или 3) еритроцитът е във физиологичен (изотоничен) разтвор.

(Отговора въведете чрез съответната цифра.)

48. При експеримент, към вода и олио са добавени фосфолипиди. Какъв е резултатът от експеримента?

(Отговора въведете чрез съответната буква.)

А) Фосфолипидите образуват двоен слой на повърхността върху олиото.

Б) Хидрофобните опашки на фосфолипидите се разполагат в слоя олио, а хидрофилните им глави -във водния слой.

В) Фосфолипидите се разполагат без определен ред във водния слой.

Г) Фосфолипидите се разполагат без определен ред в слоя олио.

49. На схемата е представен генетичен процес. Изберете от предложените думи само тези, с които твърденията са верни.

(Избраните думи запишете в свитъка за свободни отговори.)

 

А) На схемата е изобразен етап от процеса (репликация /транскрипция /транслация).

Б) В еукариотните клетки процесът се извършва в (ядрото /лизозомите / цитоплазмата).

В) В прокариотните клетки процесът се извършва в (ядрото /клетъчната мембрана /цитоплазмата).

Г) Последователността на нуклеотидите в кодон 1 е (АЦГ / АУГ / ГЦА).

Д) В резултат от този процес се синтезира (ДНК / РНК / белтък).

50. На схемата са представени фази на клетъчно делене.

 

А) Запишете наименованието на вида клетъчно делене.

Б) Запишете наименованието на всяка фаза.