Phone Support- 070018908Матура по биология - Юни 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - 3 юни 2008 г.

ВАРИАНТ 2

Ключ с верните отговори

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

1.

Г

1

2.

А

1

3.

Б

1

4.

В

1

5.

Б

1

6.

В

1

7.

Г

1

8.

Б

1

9.

В

1

10.

Б

1

11.

Б

1

12.

Г

1

13.

Г

1

14.

В

1

15.

А

1

16.

В

1

17.

Б

1

18.

В

1

19.

А

1

20.

Б

1

21.

Б

1

22.

В

1

23.

В

1

24.

А

1

25.

Г

1

 

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

26.

Г

1

27.

А

1

28.

Б

1

29.

А

1

30.

Б

1

31.

А

1

32.

Б

1

33.

Г

1

34.

Б

1

35.

Г

1

 

 

Задача №

Отговори

Точки

36

А) 1 – клетки

2 – тъкани

3 – органи

4 – системи (системи от органи)

Б) 1 – мускулна клетка и др.

2 – съединителна тъкан и др.

А) 4 х 1 т. = 4 т.

Б) 2 х 1 т. = 2 т.

Макс.: 6 точки

37

1, 4, 5, 7, 10

(Последователността може и да е различна)

5 х 1 т.

Макс.: 5 точки

38

Брой на клетките, изграждащи тялото на

организмите.

Или:

А едноклетъчни

Б – многоклетъчни

2 т.

Макс.: 2 точки

39

1, 5

(Последователността може и да е различна)

2 х 1 т.

Макс.: 2 точки

40

1, 2, 4

(Последователността може и да е различна)

3 х 1 т.

Макс.: 3 точки

41

А) във всички клетки

Б) матричния принцип

В) белтъчни

Г) белтъци

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

42

А) 2, 3, 6, 7, 8

Б) 1, 4, 5, 7, 8

(Последователността може и да е различна)

10 х 1 т.

Макс.: 10 точки

43

А) А

Б) хомозиготен

2 х 1 т.

Макс.: 2 точки

44

А) Да

Б) Не

В) Да

Г) Да

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

45

2, 4, 6

3 х 1 т.

Макс.: 3 точки

46

1. яйцеклетка

2. зигота

3. гаструла

3 х 1 т.

Макс.: 3 точки

47

А) Да

Б) Да

В) Да

Г) Не

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

48

А)

1. 22 + Х

2. 22 + Х

Б) Женският пол е хомогаметен.

Обосновка:

Женският пол образува един тип гамети

(яйцеклетки) – гамети, съдържащи Х хромозома.

2 х 1= 2 т.

Б) 1т.

За вярна

обосновка: 1т.

Макс.: 4 точки

49

1, 3, 4, 5

4 х 1 т.

Макс.: 4 точки

50

Изменение възниква само в отделен индивид на

даден вид (популация, група).

Пример: ………………

За вярно

обяснение: 5 т.

За точен пример:

4т.

Макс.: 9 точки