Phone Support- 070018908Матура по биология - Юни 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

1.   С понятието климакс означаваме:

А) периодичните изменения в природата

Б) непрекъсната смяна на биоценози

В) последователната смяна на видове в биоценозата

Г) равновесното състояние на екосистемата

2.   Вертикалната структура на екосистемата е:

А) приспособление за максимално използване на слънчевата енергия

Б) приспособление за увеличаване на конкуренцията

В) характерна само за водните екосистеми

Г) характерна само за хетеротрофните организми

3.   Функционалното място, което заема даден вид в екосистемата се нарича:

А) екологична пирамида

Б) екологична ниша

В) консорция

Г) местообитание

4.   На диаграмата е представен възрастовият състав на 4 популации (А, Б, В, Г). Коя от тях е нарастваща?

5.   Аминокиселините са мономери на:

А) нуклеиновите киселини

Б) белтъците

В) липидите

Г) въглехидратите

6.   Кои от изброените съединения са биополимери?

А) глюкоза и фруктоза

Б) аминокиселини и мастни киселини

В) нуклеинови киселини и белтъци

Г) АТФ и АДФ

7. Кое от изброените твърдения е вярно за нуклеиновите киселини?

А) Изградени са от една или няколко полипептидни вериги.

Б) Мономерите им образуват силно разклонени вериги.

В) Имат сладък вкус и са разтворими във вода.

Г) Функциите им са свързани с наследствената информация на клетката.

8.   Изброени са двойки думи. В коя от двойките НЯМА пряка смислова връзка?

А) ДНК - наследственост

Б) въглехидрати – изменчивост

В) белтъци - ензими

Г) АТФ-енергия

9.   При кой от изброените процеси крайният продукт е белтък?

А) репликация

Б) транскрипция

В) транслация

Г) ферментация

10. Кое от изброените заболявания се причинява от бактерии?

А) грип

Б) туберкулоза

В) СПИН

Г) херпес

11. Клетъчното ядро съдържа:

А) цитозол и рибозоми

Б) ядрен сок и хроматин

В) строма и хлорофил

Г) матрикс и дихателни вериги

12. Бндопазмената мрежа е органел, характерен за:

А) бактериофагите

Б) бактериите

В) прокариотните клетки

Г) еукариотните клетки

13. При кой от изброените процеси се синтезира глюкоза?

А) гликолиза

Б) ферментация

В) цикъл на Кребс

Г) цикъл на Калвин

14. Дихателните вериги са разположени в:

А) клетъчните мембрани на всички клетки

Б) вътрешната мембрана на хлоропластите

В) вътрешната мембрана на митохондриите

Г) мембраната на лизозомите

15. През коя фаза от митотичния цикъл се удвоява ДНК?

А) интерфаза

Б) профаза

В) метафаза

Г) анафаза

16. На схемата е изобразен процеса:

А)транслация

Б) транскрипция

В) репликация

Г) мутация

17. Хемофилията е наследствено заболяване, което:

А) се причинява от вируси

Б) се определя от ген, разположен в Х-хромозомата

В) се предава от бащи на синове

Г) не е свързано с пола

18. Скачените гени:

А) определят само доминантни признаци

Б) винаги се унаследяват независимо един от друг

В) са разположени в една и съща хромозома

Г) образуват алелна двойка

19. Мутантите са организми, които:

А) имат променена наследственост

Б) носят само рецесивни белези

В) се размножават само безполово

Г) са добре приспособени към всички среди на живот

20. Свойството на организмите да предават белезите си на потомството се нарича:

А) изменчивост

Б) наследственост

В) растеж

Г) развитие

21. Натрупването на подкожна мастна тъкан при бозайниците през студения сезон е пример за:

А) генотипна изменчивост

Б) модификационна изменчивост

В) комбинативна изменчивост

Г) неопределена изменчивост

22. Половият диморфизъм се изразява в:

А) развитие на мъжка и женска полова система в един индивид

Б) прилика между мъжките и женските индивиди от един вид

В) морфологични различия между мъжките и женските индивиди от един вид

Г) редуване на полово и безполово поколение

23. Кой процес е пряко свързан с половото размножаване при животните?

А) адаптация

Б) амитоза

В) оплождане

Г) регенерация

24. Бързото многократно делене на зиготата, при което се формира еднослоен зародиш се нарича:

А) дробене

Б) гаструлация

В) органогенеза

Г) метаморфоза

25. Кое от посочените събития е пример за ароморфоза?

А) Редукция на храносмилателната система при ендопаразитите.

Б) Възникване на приспособления за разпространение на семената при растенията.

В) Възникване на различни по форма клюнове при птиците.

Г) Поява на процеса фотосинтеза.

26. Кои от посочените екологични фактори са абиотични?

1)     светлина, температура

2)     вода, надморска височина

3)     атмосферно налягане, влажност

4)     океански и въздушни течения

А) само 1 и 2            Б) само1, 2 и З          В) само 1, 3 и 4         Г) всички посочени

27. Определете кои от твърденията са верни за белтъците?

1)    Те са биополимери.

2)    Изградени са от а-аминокиселини.

3)    Молекулата им се състои от една или от няколко полипептидни вериги.

4)    Всички белтъци имат четвъртична структура.

А) 1, 2 и З            Б) 1, 2 и 4          В) 2, 3 и 4               Г) всички посочени

28. За вирусите са верни твърденията:

1)    Те са най-малките организми на Земята.

2)    Представляват надмолекулни комплекси.

3) Имат собствена обмяна на веществата.

4)    Размножават се само когато попаднат в клетка.

А) 1 и З              Б) 2 и 4                 В) 1, 3 и 4          Г) всички посочени

29. За външното оплождане са в сила твърденията:

1)     Еволюционно по-стара форма от вътрешното оплождане.

2)     Гаметите се срещат и сливат във водна среда.

3)     Характерно е за птици и бозайници.

4)     Осигурява внасянето на сперматозоиди в женския организъм.

А) 1 и 2          Б) 1 и 4           В) 2 и З            Г) 2 и 4

30. Автотрофни организми са:

1)    цианобактериите

2)    гъбите

3)    растенията

4)    животните

А) 1 и 2          Б) 1 и З           В) 2 и 4          Г) 2 и З

31. Кои от фазите на гаметогенезата са общи за сперматогенезата и овогенезата?

1) фаза на нарастване

2) фаза на размножаване

3) фаза на зреене

4) фаза на формиране

А) 1 ,2 и З          Б) 1,2 и 4         В) 1, 3 и 4          Г) 2, З и 4

32. Кои от твърденията са верни за индивидуалното развитие на животните?

1) Включва зародишен и следзародишен период.

2) Започва с гаметогенезата в родителските организми.

3) Завършва с раждането или излюпването.

4) Продължава до смъртта на индивида.

А) 2 и З          Б) 1 и 4          В) 1, 3 и 4       Г) 2, З и 4

33. Видът е съвкупност от индивиди, които:

1) имат общи белези

2) могат свободно да се кръстосват помежду си

3) дават плодовито потомство

4) имат обща еволюционна съдба

А) само 1, 2 и З        Б) само 1, 2 и 4       В) само 1, З и 4     Г) всички посочени

34. Кое от изброените твърдения е вярно за еволюцията?

1)    Процес на превръщане на организмите във фосили.

2)    Процес на развитие на организмите през различните геологични времена.

3)    Непрекъснат процес.

4)    Обратим процес.

А) 1 и З              Б) 2 и З          В) 2, З и 4             Г)1, 2 и 4

35. Кои са факторите на микроеволюцията?

1)     мутационна изменчивост

2)     изолация

3)     миграции

4)     популационни вълни

А) само 1 и З     Б) само 2 и 4     В) само 1, 3 и 4   Г) всички посочени

 

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка за свободните отговори!

36. Кои са равнищата на организация, означени на схемата с 1, 2, 3 и 4? Дайте по един конкретен пример за равнище 1 и равнище 2.

37. Кои от изброените организми са продуценти?

1  - бреза                 6 - змия

2  - кос                     7 - шипка

3  - мравка              8 - листна въшка

4  - пшеница           9 - крокодил

5  - върба                10 - водорасло

(Отговора запишете чрез съответните цифри.)

38. Дадени са две групи организми. Запишете критерия, според който са формирани групите.

А

чехълче

амеба

еуглена

бактерия

Б

медуза

печурка

бреза

врабче

39. Изградете модел на клетъчна мембрана, като избирате от:

1 – белтъци                           4 – ДНК

2 – гликоген                          5 – фосфолипиди

3 – РНК

 (Отговора запишете чрез съответните цифри.)

40. Дадени  са  клетъчни  структури.  Определете  кои  от  тях  са  характерни  за еукариотните клетки.

 

1 – клетъчна мембрана

2 – цитоплазма

3 – нуклеоид

4 – рибозоми

 

(Отговора запишете чрез съответните цифри.)

41. Определете кои са липсващите думи, като избирате от предложените:

А) Процесът репликация (удвояване на ДНК) се извършва (само в еукариотните клетки/във всички клетки).

Б) При синтезата на РНК се спазва (клетъчната теория/матричния принцип).

В) В резултат на процеса транслация се образуват (белтъчни/липидни) молекули.

Г) По химичната си природа ензимите обикновено са (стероиди/белтъци).

42.       Определете характеристиките на:
А) анаболитните процеси

Б) катаболитните процеси,

като избирате от:

1  - процеси на разграждане

2  - процеси на синтез

3  - процеси на редукция

4  - процеси на окисление

5  - отделя се енергия

6  - поглъща се енергия

7  - метаболитни процеси

8  - протичат вътре в клетките

(Отговора запишете чрез съответните цифри.)

43. Даден е индивид с генотип АА.

А) Напишете генотипа на гаметите, които може да образува.

Б) Определете и запишете дали индивидът е хомозиготен или е хетерозиготен.

44.       На схемата е представено кръстосване на мишки, различаващи се по признака цвят  на  козината.  Определете  верни  ли  са  следващите  твърдения  за  това кръстосване?

(Отговорите запишете с ДА или НЕ)

 

А) Доминантен признак е черната козина.

Б) В първото поколение разпадането по признака цвят на козината е 1:1.

В) За първото поколение е в сила законът за еднообразието на Грегор Мендел.

Г) Разпадането по фенотип във второто поколение е 3:1.

45. Определете характерните белези на хлоропластите, като избирате от:

1  - едномембранни органели

2  - съдържат хлорофил

3  - характерни са за животинските клетки

4  - характерни са за растителните клетки

5  - в тях се разграждат въглехидрати

6  - в тях се синтезират въглехидрати

(Отговорите запишете чрез съответните цифри.)

46. На схемата е представено зародишно развитие на животински организъм.
Запишете наименованията на структурите, означени с 1, 2 и 3.

47.   Верни ли са следните твърдения?

(Отговора запишете с ДА или НЕ.)

А) Лизозомите съдържат множество ензими.

Б) Акрозомата е мехурче с ензими, разположено в главичката на сперматозоида. В) Автотрофните организми синтезират органични съединения от неорганични. Г) АТФ съдържа три богати на енергия връзки.

48. В телесните клетки на човека има 46 хромозоми (44 автозоми и две полови хромозоми).

А) Разгледайте схемата и запишете колко на брой автозоми и какви полови хромозоми се съдържат в гаметите, означени с 1 и 2.

 

Б)   Хомогаметен или хетерогаметен е женският пол при човека? Обосновете отговора си.

49. На схемата е представено еволюционното изменението на черепа в процеса антропогенеза.

Какви изменения са настъпили?

Отговорете, като избирате от:

1 - появява се изпъкналост на долната челюст - брадичка

2 - увеличава се размера на долната челюст

3 - лицевият череп намалява големината си

4 - увеличава се обема на мозъчната кухина

5 - надочните дъги намаляват

(Отговора въведете чрез съответните цифри) 50. Обяснете какво разбирате под твърдението:

Мутационната изменчивост има индивидуален характер. Подкрепете обяснението с пример.