Phone Support- 070018908Пробна матура по биология - 2007 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

2007 г.

ОТГОВОРИ

ЧАСТ ПЪРВА

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

в

21.

а

2.

а

22.

б

3.

б

23.

в

4.

а

24.

а

5.

в

25.

а

6.

г

26.

в

7.

в

27.

в

8.

б

28.

г

9.

б

29.

г

10.

г

30.

б

11.

б

31.

г

12.

а

32.

б

13.

в

33.

г

14.

г

34.

б

15.

г

35.

в

16.

а

 

 

17.

б

 

 

18.

г

 

 

19.

б

 

 

20.

в

 

 

За всеки верен отговор по 1 точка. 35 х 1 т. = 35 т.

Максимален брой точки за част първа: 35.

ЧАСТ ВТОРА

 

36.

А)

8

9

 

 

 

Б)

3, 5, 6, 7

3,4,5,6

 

12 х 1 т. = 12 т.

 

В)

2

1

 

 

37.

3 х 1 т. = 3 т.

38.

1,3

2 х 1 т. = 2 т.

39.

А) мейоза

1т.

 

Б) 1 - репликация

4 х 1 т. = 4 т.

 

2-

първо делене

 

 

3-

второ делене

 

 

4-

гамети

 

40.

А) 8 Б) 2

1т. 1т.

41.

3

1т.

42.

Г-Г-А-Т-Ц-А-Г

За пълна и вярна последователност - 1 т.

43.

А) 5

Б) 1,2,3 В) 4

5 х 1 т. = 5 т.

44.

УЦГ

За пълна и вярна последователност - 1 т.

45.

митохондрий

1 - външна мембрана

2 - вътрешна мембрана

3 - междумембранно пространство

4 - гънка (криста)

5 - матрикс (вътрешна течна среда) 6-ДНК

7 х 1 т. = 7 т.

46.

А) Да Б) Не В) Не Г) Да Д) Да

5 х 2 т. = 10 т.

47.

Примерни отговори:

- растителната клетка има клетъчна стена

- растителната клетка има вакуола (и)

- растителната клетка има пластиди (хлоропласти, хромопласти, левкопласти)

- клетките на висшите растения нямат цитоцентър (центриоли)

- резервен въглехидрат в растителните клетки е скорбяла, а в животинските

-гликоген.

2 х 3 т. = 6 т.

48.

3,1,5,2,4

За пълна и вярна последователност - 2 т.

49.

40.

Нервната клетка е телесна клетка.

1т. 2 т.

50.

Да.

При гаметогенеза (мейоза) броят на хромозомите в гаметите намалява наполовина (п).

При оплождането се възстановява диплоидния брой хромозоми (2п).

1т. 2 т.

2 т.

Максимален брой точки за част втора: 65.

Общ максимален брой точки за първа и втора част: 100.