Phone Support- 070018908БЕЛ - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. февруари, 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

ТЕСТ за ДЗИ по БЕЛ

Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1. до 6.

Най-сложните и високо развити форми на колониален живот в света на насекомите са създадени от роднините на осите и пчелите — мравките. Някои живеят във вътрешността на растенията и стимулират тъканите им по такъв начин, че предизвикват образуването на шикалки, кухи стъбла или бодли с издути основи. Така мравките си осигуряват жилища „по поръчка". Мравките листорези в Южна Америка строят гигантски подземни гнезда и пъплят оттам в безкрайни колони, денем и нощем, унищожавайки дърветата. Те изгризват късче по късче всеки филиз, стъбло и листо и ги пренасят в подземното си жилище. Там те не изяждат растителната маса, а я сдъвкват, превръщат я в тор и отглеждат върху него специален вид плесен, която им служи за храна. Дървесните мравки в Югоизточна Азия строят гнездата си от зашити едно за друго листа. Една бригада работнички съединява краищата на две листа, като дърпа едното с челюстите си, а другото - със задните си крака. Други мравки се заемат със зашиването им. Възрастните насекоми не могат да изработват копринени нишки, затова донасят на мястото ларви, като ги държат в челюстите си и леко ги стискат, за да ги накарат да отделят нишки. След това мравките строителки започват да местят тези живи туби с лепило напред-назад по съединените краища на листата, докато ги свържат здраво с копринени шевове.

Дейвид Атънбъро „Животът на Земята"

1.   Текстът е откъс от:

А) строго научен доклад за видовете мравки

+Б) научнопопулярна статия за живота на мравките

В) художествен разказ с анималистичен сюжет

Г) публицистичен материал в защита на мравките

2.   Според откъса мравките листорези живеят:
А) във вътрешността на растенията

Б) в гнезда от листа

+В) в подземни гнезда

Г) в надземни мравуняци

3. Кое от следните твърдения е НЕВЯРНО според текста:
+А) Мравките листорези се хранят с листа и стъбла.

Б) Копринените шевове, с които дървесните мравки слепват листата, се получават от ларви.

В) Дървесните мравки строят гнездата си с челюсти и със задни крака.

Г) Възрастните дървесни мравки не могат да изработват копринени нишки.

4.   В кой от следните редове посочените думи и изрази НЕ са контекстови синоними?
А) шикалки, кухи стъбла, бодли с издути основи — жилища „по поръчка"

Б) плесен - храна

В) ларви — живи туби с лепило

+Г) мравки листорези — дървесни мравки

5.   Подчертаният израз „късче по късче" означава:
А) бързо и повърхностно

Б) нежно и внимателно

+В) постепенно и докрай

Г) точно и прилежно

6. Според откъса най-впечатляващото в живота на мравките е:
+А) организацията на труда

Б) родството с осите и пчелите

В) адаптивността на екземплярите

Г) спецификата на храненето

7. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението в другите двойки?
А) лекар — хирург

Б) спортист — лекоатлет

+В) режисьор - сценарист

Г) музикант - китарист

8. Попълнете местата за писане така, че в двойките да се запази отношението:
А) чаша — сервиз

цвете — ……………

(букет)

…………… ято

(птица)

Б) шапка — вълна

блуза ……………

(памук, коприна...)

…………… лен

(рокля, панталон...)

9. В преносен смисъл изразът вадя кестените от огъня означава:
+А) Извършвам трудна и опасна работа, а не получавам признание.

Б) Преодолявам опасни препятствия, но придобивам блага.

В) Успявам да спася нещо ценно от безмилостен и ожесточен враг.

Г) За да направя впечатление, постъпвам безразсъдно.

10. Какви са подчертаните думи в стиховете:
Прострях бельото, днес що прах,

но духна вятър, вдигна прах,

и ми замеси, без да пита,

такава от прането пита,

че смъмрах сляпото небе,

но то... виновно то не бе.

(Крум Велков)

А) синоними

+Б) омоними

В) пароними

Г) антоними

11. В коя от посочените двойки думите имат едно и също значение?
А) имигрант — емигрант

Б) пристъпвам — престъпвам

В) приписвам — преписвам

+Г) риторика - реторика

12. В кое изречение НЕПРАВИЛНО е употребена главна буква?
А) Миналата събота посетихме Рилския манастир.

Б) Бях много впечатлена от Алековите фейлетони.

+В) Читателите харесват Елинпелиновския хумор.

Г) Изпратихме подписката в Народното събрание.

13. Този текст е откъс от статия в женско списание, която коментира актуалните модни тенденции. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите, записани под текста:

(А) …………… палто винаги е една добра (Б) …………… — сега е моментът да я направите. Защото с коя друга дреха може и да се скриете, и да влезете елегантно наметната? Този сезон елегантността е в (В) …………… — панделки, копчета. Цветовете са черно, бяло и жълто, а при (Г) …………… преобладават вълната и кожата.

А) дългото, екстравагантното, +хубавото

Б) +инвестиция, стока, изненада

В) джунджуриите, +детайлите, подробностите

Г) платовете, изделията, +материите

14. С кой от изразите НЕ може да бъде продължено твърдението:

Госпожо Директор, ……………………?

А) бяхте ли информирана за инцидента

Б) защо сте уволнили секретарката си

+В) в кой хотел сте отседнала

Г) не сте ли прекалено строга

15. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Пълководецът (А). чийто_(+Б) войници превзеха крепостта, влезе в града (В), възседнал гордо коня си (Г).

16. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Нашият (А) випуск е първият (Б), в който (В) има повече от двадесет пълни отличника (+Г).

17. Попълнете правилните форми на думите:

А) бройна форма или форма за множествено число

Двата______ пътуваха заедно, но двамата______ спазваха дистанция.

автобус                                                      водач

Б) членувана форма за м. р. — пълен или кратък определителен член
___________ наградили с екскурзия до_______ град.

Победител                                              старопрестолен

В) Падежна форма за местоимение:

Искам да намеря ______  , ____________ ще ми каже истината.

                                    някой             който

Г) Форма за учтивост

Господине, благодаря Ви, че сте_______________ толкова           с майка ми.

                                                                                                         бил                       любезен

Отговори: А — автобуса, водачи; Б — победителя, старопрестолния; В — някого, който; Г — били, любезен

18. В кой ред всички думи са написани правилно?
А) живял, живяла, живяло, живяли

Б) изплакъл, изтекъл, отсякъл, отрекъл

+В) изконно, пламенно, искрено, постоянно

Г) играеме, скачаме, тичаме, плуваме

19. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) Недоумявайки как са го отркили, той ги покани да влязат.

+Б) Недопускайки лоши мисли, той продължи работата си.

В) Нехаейки за авторитета си, той се хвърли в басейна.

Г) Не мислейки за последствията, тя напусна фирмата.

20. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

В тази прохладна есенна (А) сутрин всички тръгнаха да берът (+Б) грозде. Както всяка година гроздоберът предизвикваше въодушевление (В) и сред младите, и сред възрастните (Г).

21. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А) Заповедта на ректора предизвика негодование сред всички преподаватели и студенти от факултета.

Б) Туристите бяха изтущени, но никой не беше пострадал сериозно.

В) Възмущението ми нарастваше, защото никой не се усмеляваше да каже истината.

+Г) За най-немощните осигурихме помощници.

22. В кое изречение поставената запетая е излишна?

А) Най-добре се чувствам, когато приятелите ми са около мен.

+Б) Чувствам се добре, само когато съм заобиколен от приятели.

В) Когато приятелите ми са наблизо, се чувствам най-добре.

Г) Само когато съм сред приятели, се чувствам добре.

23. На кои от посочените позиции трябва да се поставят запетаи в изречението?

Всички споделяхме идеята (А) в името (Б) на (В) която се водеха преговорите (Г) и бяхме готови (Д) да проявим максимално търпение.

+А)АГ

Б)БГ

В)АГД

Г)АВД

24. В текста са пропуснати 5 запетаи. Поставете ги.

Стигна до младата гора и се спусна към реката когато разбра по виковете им че са излезли от колибата. Щеше да бъде много лошо помисли си той ако я подпалеха. Но вероятността за това бе много малка тъй като подът бе настлан с каменни плочи.

Отговор: Стигна до младата гора и се спусна към реката+ когато разбра по виковете им+ че са излезли от колибата. Щеше да бъде много лошо+ помисли си той+ ако я подпалеха. Но вероятността за това бе много малка+ тъй като подът бе настлан с каменни плочи.

25. Прочетете текста и изпълнете задачите към него:

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка една от тях.

Б) Предайте съдържанието на текста в резюме.

Нестинарството се мисли за Божия дарба. Изпадналите в транс нестинари, предимно жените, вещаят и предсказват времето, което идва, дали се задават радостни и сити дни, или болести, скъпотия и глад. Предсказват за отделни лица, но и за цялото село. Загледани надалеч, сякаш в отвъдното, нестинарите твърдят, че получават виденията си свише, не могат да си ги обяснят, но всички им вярват.

Главният нестинар получава това звание по наследство. И само той може да предаде на другите нестинари силата и магията на вдъхновението. Неговата къща е свята, там е параклисът с икони на Света Богородица с Младенеца на ръце, а също и на св. цар Константин и царица Елена. Тези икони той прекадява пред насъбралите се в дома му нестинари още с настъпването на Костандовския месец на 1 май, а с това предава и силата на светците върху нестинарите. Една от предпоставките за обредното посвещаване на нестинарите е задължителният пост. Те не пият алкохол, въздържат се от всяка лоша мисъл или действие.

Особено място в празника заема нестинарският, „светият" тъпан, който през цялата година се пази в черквата при иконата на св. Константин — и той по-стар от вековете, и той предаван от поколение на поколение, чак от митичните дни на началото на т. нар. свещена човешка история.

Огънят, символ на слънчевия диск, на горещото лятно слънце, свързва този ден и с вълшебната притча за самоволната жертва, която е най-скъпа на Бога. Еленът, който върху безсмъртните си рога сякаш носи кръста на Спасителя и неговата душа, винаги на този ден слизал от планината, за да бъде принесен в жертва. Една година само закъснял, защото трябвало да нахрани малките си. А когато се появил на оброчището, хората дори не го изчакали да си отпочине. Заклали го потен и уморен от бързане не почели светостта на неговата жертва. Оттогава той престанал да идва. Престанало и плодородието на земите им.

(Лилия Старева, „Български светци и празници")

Разделяне на текста на части:

 

Част

Тема

Първа част

 

Втора част

 

Резюме:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

26. Коя от изброените творби НЕ е поема?
+А) „При Рилския манастир" на Иван Вазов
Б) „Градушка" на Пейо Яворов

В) „Ралица" на Пенчо Славейков Г) „Септември" на Гео Милев

27. Свържете заглавието на всяка от изброените творби с цифрата, с която е означен жанрът й:
А) „Паисий"                                                              (1) лирическа миниатюра

Б) „Спи езерото"                                                      (2) повест

В) „Чичовци"                                                            (3) ода

Г) .Другоселец"                                                       (4) разказ

Отговор: А - (3), Б - (1), В - (2), Г - (4)

28. Сънят и споменът са знаци за носталгията по изгубената родина в стихотворението:
А), Да прощаване" на Христо Ботев

+Б) „Заточеници" на Пейо Яворов

В) „Помниш ли, помниш ли..." на Димчо Дебелянов

Г) „Сън" на Никола Вапцаров

29. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Повестта „Чичовци" и романът „Под игото" имат обши герои.

Б) „Епопея на забравените" е поетически цикъл, който припомня на следосвобожденските българи идеалите на възрожденската епоха.

В) Разказът, Дядо Йоцо гледа" изобразява събития и настроения от българския следосвобожденски живот.

+Г) Одата „Българският език" е възхвала на славянската писменост.

30. Кое от изброените определения НЕ е подходящо за Алековия герой Бай Ганьо?
А) безпардонен

+Б) безличен

В) бездуховен

Г) безскрупулен

31. Кое от посочените стихотворения на Пейо Яворов има огледална композиция?
А) „Ще бъдеш в бяло"

+Б) „Две хубави очи"

В), Две души"

Г) „Сенки"

32. Кой Елин-Пелинов разказ изкуството е представено като духовна потребност на човека?
+А) „Косачи"

Б) „Мечтатели"

В) „На оня свят"

Г) „Занемелите камбани"

33. Кой от изброените мотиви НЕ е типичен за лириката на Христо Смирненски?
А) нерадостният живот на бедните в капиталистическия град

+Б) пагубните поражения на капитализма върху живота на патриархалното село

В) надигащият се бунт на онеправданите в бездушния свят на капитала

Г) справедливият и хуманен бъдещ социален ред

34. Кой от изброените образи НЕ е типичен за лириката на Атанас Далчев?
А) огледало

Б) прозорец

В) часовник

+Г)икона

35. Името на кой разказвач е пропуснато в критическата оценка на Димо Казасов?

Най-характерното у героите на ……………. е тяхното мълчание……………. има великото изкуство да слуша тяхното мълчание и да извлича от неговите глъбини най-тънките звуци на човешките копнежи и страдания.

А) Иван Вазов

Б) Елин Пелин

+В) Йордан Йовков

Г) Алеко Константинов

36. Кой поет от началото на XX век издига призива за „оварваряване" на поетическия език?
А) Христо Смирненски

+Б) Гео Милев

В) Атанас Далчев

Г) Елисавета Багряна

37.  Кой от изброените герои на романа „Железният светилник" е олицетворение на идеята за неспокойния творчески дух, неподвластен на патриархалните норми?

А) Лазар Глаушев

Б) Климент Бенков

+В) Рафе Клинче

Г) Аврам Немтур

38. Кое от изброените понятия НЕ назовава етап от развитието на българския модернизъм?
А) индивидуализъм

Б) символизъм

В)експресионизъм

+Г) хуманизъм

39. Какви тропи и фигури на езика са подчертаните изрази?
А) пък тогаз нека измръзнат жили,

пък тогаз нека изгния в гроба!

(„Майце си", Христо Ботев)

Отговор: анафора

Б) предател верен и жив предвестник

на нови тегла за сиромаси (... )

(„Елегия", Христо Ботев)

Отговор: оксиморон

40. Кое от изброените понятия е излишно?
А) експозиция

Б) кулминация

В)епилог

+Г) поанта

41. Прочетете откъситеот одата „Левски" на Иван Вазов и коментирайте в обем до 4 страници проблема за чудодейната сила на апостолското слово.

Девет годин той

скита се бездомен, без сън, без покой,

под вънкашност чужда и под име ново

и с сърце порасло и за кръст готово

и носи съзнанье, крепост, светлина

на робите слепи в робската страна.

Думите му бяха и прости, и кратки,

пълни с упованье и надежди сладки.

Говореше често за бунт, за борба,

кат за една ближна обща веселба,

часът на която беше неизвестен;

изпитваше кой е сърцат, сиреч честен,

участник да стане във подвига свят;

всяк един слушател беше му и брат.

(...)

днес в селото глухо, утре в някой град

говореше тайно за ближний преврат,

за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът

и че време веч е да въстане робът;

че щастлив е оня, който дигне пръв

народното знаме и пролее кръв,

и че трябва твърдост, кураж, постоянство,

че страхът е подлост, гордостта – пиянство,

че равни сме всички в големия час –

той внасяше бодрост в народната свяст.

И всякоя възраст, класа, пол, занятье

взимаше участие в това предприятье:

богатий са парите, сюрмахът с трудът,

момите с иглата, учений с умът

(...)

Той не знайше отдих, ни мир, нито сън,

обърнал се беше на дух, на огън.

Думата си цяла лейше в едно слово,

понявга чело си мръщеше сурово

(...)

От лице му мрачно всички се бояха,

селяните прости светец го зовяха,

и сбрани, сдушени във тайни места,

слушаха със трепет, с зяпнали уста

неговото слово сладко и опасно.

И тям на душата ставаше по-ясно.

............................................................

И семето чудно падаше в сърцата

и бързо растеше за жътва богата

Нели Илиева, учител в Частна професионална гимназия „Банкер", гр. София