Phone Support- 070018908Матура по БЕЛ - Юни 2008 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА- 1 юни 2008 г.

ВАРИАНТ 2

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Въпроси с избираем отговор

 

Задача

Отговори - тест 1

Точки

1.

А

1т.

2.

А

1т.

3.

Г

1т.

4.

В

1т.

5.

Б

1т.

6.

Г

1т.

7.

В

1т.

8.

Б

1т.

9.

Г

1т.

10.

В

1т.

11.

Б

1т.

12.

Г

1т.

13.

Б

1т.

14.

Б

1т.

15.

Г

1т.

16.

Б

1т.

17.

Б

1т.

18.

В

1т.

19.

В

1т.

20.

В

1т.

21.

А

1т.

22.

А

1т.

23.

Г

1т.

24.

Б

1т.

25.

А

1т.

26.

А

1т.

27.

Б

1т.

28.

Б

1т.

29.

Г

1т.

30.

Б

1т.

31.

Г

1т.

32.

Г

1т.

33.

А

1т.

 

Въпроси със свободен отговор

 

Задача

Отговори - тест 1

Точки

34. А)

Примерни теми на всяка от смислово обособените части: 1.  Откриването / създаването на захарина 2.   Промишленото производство на захарина 3.   Свойствата и приложението / употребата на захарина

Зт.

34. Б)

 

4т.

35.

А) г-жо Директор Б) предстоящото В) ще се проведе Г) да отсъствам от учебни занятия

4т.

36.

А) педагози, колектива Б) кого, някого, когото В) животът, отделния, живота Г) разбрали, ядосана

Ют.

37.

Символите           не           са           археологически забележителности^   а   реалност^   присъстваща навсякъде в съвременния свят. Без да си даваме сметка за това^ те ни заобикалят и ни обсаждат с натрапчивото      си      присъствие.      Неизброимо количество предмети^ участващи в обществения и в личния живот, V са белязани от тях.

5т.

38.

А) 1. светлина 2. порок Б) 1. строфа 2. текст

4т.

39.

А) „Шибил" Б) „Железният светилник" В) „Гераците" Г) „Ветрената мелница"

4т.

40.

А) метафора Б) сравнение В) градация

Зт.

41.

Аргументативен    текст    -    виж    приложените критерии

ЗОт.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕСЕ (30 точки)

1. Компетентности за изграждане на есе - 22 т.

1.1.      Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем -2 т.

1.2.      Полагане на проблема в актуален контекст - 2 т.

1.3.      Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие - 3 т.

1.4.      Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема - 3 т.

1.5.      Теза, съответстваща на формулирания проблем - 3 т.

1.6.      Целенасочена и задълбочена аргументация - 3 т.

1.7.      Логическа или асоциативна организация на текста - 3 т.

1.8.      Логически последователни и смислово обвързани композиционни части - 3 т.

2. Езикови компетентности - 8 т.

2.1.      Владеене и прилагане на лексикалната норма - 2 т.

2.2.      Владеене и прилагане на граматичната норма - 2 т.

2.3.      Владеене и прилагане на правописната норма - 2 т.

2.4.      Владеене и прилагане на пунктуационната норма - 2 т.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ (30 точки)

1. Литературни компетентности - 10 т.

1.1.      Разбиране на условния характер на художествената литература - 2 т.

1.2.      Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история - 2 т.

1.3.      Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем - 3 т.

1.4.      Умение за интерпретиране на художествения смисъл - 3 т.

2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст. - 12 т.

2.1.      Теза, съответстваща на формулирания проблем - 3 т.

2.2.      Целенасочена и задълбочена аргументация - 3 т.

2.3.      Логически последователна аргументация - 3 т.

2.4.      Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части - 3 т.

3. Езикови компетентности - 8 т.

3.1.     Владеене и прилагане на лексикалната норма - 2 т.

3.2.     Владеене и прилагане на граматичната норма - 2 т.

3.3.     Владеене и прилагане на правописната норма - 2 т.

3.4.     Владеене и прилагане на пунктуационната норма - 2 т.