Phone Support- 070018908Пробна матура по БЕЛ - 2007 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

КЛЮЧ ЗА ОТГОВОРИТЕ И ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОБНИЯ ДЗИ ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

задача №

отговор

точки

1.

в

1т.

2.

г

1т.

3.

а

1т.

4.

г

1т.

5.

г

1т.

6.

в

1т.

7.

б

1т.

8.

а) картина скулптор б) тъга, скръб, мъка страхливост/ страх

4 т.

9.

г

1т.

10.

б

1т.

11.

в

1т.

12.

г

1т.

13.

а) звезди б) достъпни в) на една ръка разстояние г) се катерят

4 т.

14.

б

1т.

15.

г

1т.

16.

а

1т.

17.

а) ученици, букета б) кого, кой в) лекарят, шофьорът, камиона, лакътят г) уточнили, избрана

10 т.

18.

а

1т.

19.

а

1т.

20.

б

1т.

21.

а

1т.

22.

а

1т.

23.

б

1т.

24.

От  дълги години Вавилон  бил покорен  от персите, но не загубил независимия си дух. Тогава царувал Дарий и по негово време се подготвил първият      бунт      срещу      чуждото     робство. Благородниците   и   всички   вавилонски   принцове трупали по домовете си провизии* така че да могат * ако се наложи, да устоят на обсадата. В   началото   на   царуването   на   Дарий   в персийската    държава    се    възцарил    хаос    и вавилонците решили * че тъй като управникът има твърде много грижи* бунтът им има вероятност да успее.  Съзаклятниците доказали решимостта си, като избили жените във всяко семейство и пощадили само майката.

5 т.

 

Научавайки това, Дарий събрал армията си. Обсадил града, чиито стени били набързо укрепени от   въстаниците*   и  започнал   военни   действия срещу Вавилон.

 

25.

а) напр.

/ част Устройство на термоса
II част Откритието на Дюър
III част Приложения на дюаровия съд
б)

Зт.

 

 

 

4 т.

26.

в

1т.

27.

а)4,б)1,в)3,г)2

4 т.

28.

в

1т.

29.

б

1т.

30.

б

1т.

31.

г

1т.

32.

б

1т.

33.

б

1т.

34.

г

1т.

35.

б

1т.

36.

а

1т.

37.

а

1т.

38.

в

1т.

39.

а) сравнение (и инверсия )

б) метонимия

в) метафора

Зт.

40.

б

1т.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА

РЕЗЮМЕ

(25, б)

1.             Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача -1 т.

2.             Умее да композира и структурира текста, като се съобразява с поставената задача -1 т.

3.             Владее и прилага книжовноезиковите норми на съвременния български език (правописна, граматична, пунктуационна) -1 т.

4.  Умее да подбира и съчетава езиковите средства с оглед на стиловата уместност

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ФРАГМЕНТ ОТ ХУДОЖЕСТВЕНА ТВОРБА

1.   Умее да създава цялостен и завършен текст, с ясно обособени и смислово обвързани композиционни части - 0-4 т.

         Създаден е цялостен, логически последователен /кохерентен и кохезивен/ текст, смислово релевантен на поставения проблем- 0-2 т.

         Ясно обособени и смислово обвързани композиционни части - 0-1 т.

         Смислова свързаност в рамките на отделната структурна част - 0-1 т.

Подчинява изграждането на текста на поставената задача и на зададения жанр - 0-7 т.

         Разчита същността и посланията на художествения текст - 0-2 т.

         Ярко откроена,  изчерпателна и коректна теза, произтичаща от поставения проблем - 0-1 т.

         Целенасочена и задълбочена аргументация - 0-4 т.

Разбира условния характер на художествената литература - 0-3 т.

         Различава  текстова  и  извънтекстова реалност.   Разпознава  художествените механизми, чрез които се постига условност - 0-1 т.

         Възприема героя като художествено условен и анализира поведението му, за да изгради разбиране за смисъла на текста - 0-2 т.

4. Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба -0-6 т.

         Коментира текстовите структури и структурните елементи във фрагмента - 0-2 т.

         Познава и прилага необходимите литературнотеоретични понятия съобразно изпитната задача - 0-2 т.

         Разпознава тропите и фигурите на езика и тълкува функциите им - 0-2 т.

5. Познава авторовия стил и особеностите на конкретната творба - 0-2 т.

         Вярно посочва и непротиворечиво си служи с факти, свързани с автора, творбата и епохата - 0-1 т.

         Осмисля връзката на творбата с историческия и с културния контекст - 0-1 т.

6.   Умее да подбира и съчетава езиковите средства в съответствие с поставената задача - 0-2 т.

         Езикът е ясен, богат и точен - 0-1 т.

         Умел,  стилово уместен  и разнообразен  изказ в  съответствие с жанра на съчинението и с изискванията на книжовните норми - 0-1 т.

7.   Владее и умее да прилага книжовноезиковите норми на съвременния български книжовен език - 0-6 т.

         Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език - 0-2 т.

         Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език - 0-2 т.

         Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език - 0-2 т.